Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Hälsa och stöd för barn och unga

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och utvecklas bra i förskola och skola.

Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev och hjälpa dig att utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Likvärdighet är viktigt för oss.. Det handlar om att alla elever ska ha lika rätt till utbildning, lika kvalitet i sin utbildning och att skolan ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar.

Vi samarbetar med barnhälsovården och öppenvården i regionen.

Egenvård i förskola och skola

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn/elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Egenvård kan till exempel vara att ge barn/elev läkemedel.

Intyg från behandlande läkare

Om du som vårdnadshavare vill att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste du begära ett intyg från behandlande läkare att åtgärden utgör egenvård i förskole-/skolmiljö och hur den är planerad.

Intyget ska lämnas till rektor Det ligger till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta:

  • exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård
  • om personalen får utföra åtgärden
  • hur personalen ska informeras och instrueras i frågan
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

För att egenvården ska fungera tryggt och så bra som möjligt behöver förskola/skola samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Om en rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Rektor utser personal

Rektor utser den personal som ska utföra egenvården. För det används blanketten "Egenvård, uppdrag till förskole-/skolpersonal" tillsammans med intyget från läkaren. I blanketten får personalen acceptera uppdraget med sin underskrift.

Du som vårdnadshavare får sedan blanketten till dig för att ge ditt samtycke genom underskrift.

KomBack - för unga mellan 13 och 25 år

KomBack vänder sig till unga mellan 13 och 25 år som riskerar att avbryta sina studier eller redan avslutat studierna utan full­ständiga betyg. Vi möter unga som riskerar att hamna i utanförskap och skapar förut­sättningar för att de ska kunna återgå till studier eller arbete.

KomBack hjälper ungdomarna att skapa rutiner och träna sociala förmågor som att exempelvis våga tala i grupp och stå för värderingar. De får öva på att lyssna på varandra och se saker ur andras perspektiv.

Ansök till KomBack

Ansökan till KomBack kan komma från exempelvis skola, social­förvaltning, Arbets­förmedling eller vårdnads­havare. Ungdomar kan också själva ta kontakt. KomBack har också ett uppsökande arbete i det kommunala aktivitets­­ansvaret.

Efter ansökan inleds en kartläggning för att se om KomBack är rätt instans för just den ungdomens behov. Kart­läggningen tar max tre veckor.

Verksamhetens målgrupper

I verksamheten finns fem målgrupper. KomBacks ungdomar kan ingå i flera av dessa.

Studiegruppen

Dessa ungdomar har svårigheter att studera i helklass. Med hjälp av våra två lärare studerar de individuellt i sina ämnen i egen takt och har möjlighet att ta betyg i aktuella kurser. Oftast studerar ungdomen ett till tre ämnen åt gången. Här finns möjlighet att läsa tillsammans med andra eller enskilt. De har dessutom varsin coach som stödjer i andra delar av livet.

Motivationsinsatser

Vi arbetar med motivations­insatser för ungdomar som riskerar att hoppa av skolan. Insatser kan bestå av stöd att komma till skolan, motivations­höjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter.

Praktik/jobbsök

Målet är att ungdomarna ska komma ut i arbets­livet. Vi stödjer dem i jobbsökandet exempelvis genom att skriva CV och öva intervju­teknik. Att ordna praktik­plats är en viktig del för att ungdomen ska få erfarenhet.

Hemmasittare

Arbetet handlar om att skapa en relation både till ungdomen och till vårdnadshavarna. Vi försöker bygga på ungdomens intressen. Ett lång­siktigt mål är att få ut ungdomen i någon form av aktivitet för att förhindra ett framtida utanförskap.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunens aktivitets­ansvar, KAA, finns till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går gymnasiet eller saknar en gymnasie­examen. KAA erbjuder individuella åtgärder som i första hand syftar till att motivera unga att påbörja eller åter­uppta en utbildning. Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och erbjuda dem en åtgärd. Vetlanda kommuns aktivitets­ansvar är förlagt till KomBack.

Efter avslutad aktivitet på KomBack arbetar vi med uppföljning för att försäkra oss om att ungdomen har en varaktig sysselsättning.

Vill du bli kontaktad av oss på KomBack? Hör av dig till kaa@vetlanda.se

Samarbetspartners

KomBack är en permanent verksamhet inom barn- och utbildnings­förvaltningen i Vetlanda kommun. KomBack samarbetar med skolan, Arbets­förmedlingen, social­förvaltningen, Försäkrings­kassan, näringslivet och vården.

Kontakta KomBack

Linda Nilsson, studie- och yrkesvägledare
linda.nilsson@vetlanda.se
Telefon 0383-966 20

Magnus Sjöström
magnus.sjostrom@vetlanda.se
Telefon 0383-966 29, 072-734 28 00

Peter Hedström, coach
peter.hedstrom@vetlanda.se
Telefon 072-141 08 72 

Katarina Helin, coach
katarina.helin@vetlanda.se
Telefon 072-141 08 62

Lill Carlsson, resurslärare
lill.carlsson@vetlanda.se
Telefon 072-525 94 76

Håkan Mattsson
hakan.mattsson@vetlanda.se

KomBack

Besöksadress: Älggatan 2B i Vetlanda

Navet - för dig som är ny i Sverige

Integrationsenheten Navet i Vetlanda är en väg in för vuxna och barn som är nya i Sverige. På Navet finns förberedande skola och förskola, förenings­konsulent och en informations­disk.

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Navet Vetlanda

Telefon: 0383-967 30
navet@vetlanda.se

Besöksadress: Norrvägen 2B i Vetlanda

Psykolog inom skolan

Psykologer inom skolan genomför psykologutredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Psykologen arbetar på rektors uppdrag. Ansökan om kontakt med psykolog går via läraren. Ansökan fylls i av lärare och vårdnadshavare.

Rörligt team

Det rörliga teamet går in och stöttar den enskilda förskolan och skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på enhets- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling.

Kontakt

Skoldatatek - stöd kring digitala verktyg för lärande

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälpmedel behöver läraren och rektor göra en ansökan.

Skoldatatekets hemsida kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Kontaktuppgifter till din skolas skolkurator finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. För att komma i kontakt med skolläkaren vänder du dig till din skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller övergripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med rektor och övrig personal till enhetens pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av rektor pedagogiska utred­ningar och upprättar handlingsplaner respektive åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Specialpedagogen besöker förskolorna regelbundet och är med i den dagliga verksamheten. Dels för att lära känna barnen och dels för att se hur verksam­heten fungerar.

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Kontakt

Särskilt stöd till barn, elever och vårdnadshavare

Om ett barn eller en elev behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsaöppnas i nytt fönster.

COPE - inspiration till dig som vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare vill bli starkare och säkrare i din föräldra­roll kan du gå kursen COPE. I kursen får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter.