Hälsa och stöd för barn och unga

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och utvecklas bra i förskola och skola.

Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev och hjälpa dig att utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Likvärdighet är viktigt för oss.. Det handlar om att alla elever ska ha lika rätt till utbildning, lika kvalitet i sin utbildning och att skolan ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar.

Vi samarbetar med barnhälsovården och öppenvården i regionen.

Egenvård i förskola och skola

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn/elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Egenvård kan till exempel vara att ge barn/elev läkemedel.

Intyg från behandlande läkare

Om du som vårdnadshavare vill att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste du begära ett intyg från behandlande läkare att åtgärden utgör egenvård i förskole-/skolmiljö och hur den är planerad.

Intyget ska lämnas till rektor Det ligger till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta:

 • exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård
 • om personalen får utföra åtgärden
 • hur personalen ska informeras och instrueras i frågan
 • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

För att egenvården ska fungera tryggt och så bra som möjligt behöver förskola/skola samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Om en rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Rektor utser personal

Rektor utser den personal som ska utföra egenvården. För det används blanketten "Egenvård, uppdrag till förskole-/skolpersonal" tillsammans med intyget från läkaren. I blanketten får personalen acceptera uppdraget med sin underskrift.

Du som vårdnadshavare får sedan blanketten till dig för att ge ditt samtycke genom underskrift.

Elevjournal på 1177.se

Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177.se till dess att barnet fyllt 13 år.

Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du fyllt 16 år.

Logga in på 1177.se med din e-legitimation. Länk till annan webbplats.

KomBack, kommunalt aktivitetsansvar för unga 16-25 år

Om du är 16-25 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan du få stöd via KomBack som har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunen har aktivitetsansvar för dig mellan 16 och 20 år som inte går gymnasiet eller saknar betyg och ämnen för att få din gymnasie­examen. Aktivitets­ansvar betyder att vi hjälper och motiverar dig att hitta en utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.

KomBack förlänger kommunens arbete med att stödja och motivera unga upp till 25 år som tidigare ingått i kommunens aktivitetsansvar för att hitta en utbildning eller att komma närmare arbetsmarknaden.

Genom KomBack och KAA kan du få:

 • nära stöd för att stanna kvar i eller ta dig tillbaka till skolan
 • hjälp att hitta en praktikplats
 • vägledning till alternativa studieformer för att uppnå gymnasie­kompetens
 • hjälp att hitta rätt samarbetspartners som kan föra dig vidare mot dina mål.

Tillsammans gör vi en handlingsplan som hjälper dig att börja studera eller få jobb. Det är du som bestämmer vilket stöd du vill ha. Att få stöd genom KomBack och det kommunala aktivitetsansvaret är gratis. Vi kan hjälpa dig vidare till andra myndigheter och aktörer om det skulle behövas.

Speciellt för KomBack i Vetlanda kommun är att vi kan erbjuda stöd tills du är 25 år om du tidigare ingått i det kommunala aktivitetsansvaret. KomBack samarbetar med skolan, Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, Försäkringskassan, näringslivet, vården med flera.

Målgrupper

KomBack och KAA i Vetlanda är till för dig som:

 • är 16-25 år gammal och som ingår eller har ingått i KAA
 • är folkbokförd och bor i Vetlanda kommun
 • Inte studerar
 • Inte har examen från gymnasiet eller gymnasiesärskolebevis.

Kontakta KomBack och KAA

KomBack
Besöksadress: Älggatan 2B i Vetlanda

Navet - för dig som är ny i Sverige

Du som är nyanländ hör av dig till kontaktcenter som förmedlar kontakt med Anna Karlsson, enhetschef inom förskola och skola. Hon hjälper dig att få kontakt med rätt personer och enheter inom förskola och skola och vet vad du har för möjligheter och rättigheter.

Modersmålsundervisning

Elever från årskurs 1 till och med gymnasiet har rätt att delta i modersmåls­undervisning. 

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och kan ske via fjärr­under­visning på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. 

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Om du vill inte längre vill att ditt barn ska delta i modersmålsundervisning säger du upp platsen i vår e-tjänst för uppsägning av moders­måls­undervisning. Länk till annan webbplats.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
 • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

 • det finns minst fem elever som önskar undervisning,
 • rektorn godkänner ansökan och
 • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Modersmålsstöd är inte språkundervisning utan ett stöd som integreras i den dagliga verksamheten av ordinarie förskolepersonal.

Psykolog inom skolan

Psykologer inom skolan genomför psykolog­utredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Psykologen arbetar på rektors uppdrag. Ansökan om kontakt med psykolog går via läraren. Ansökan fylls i av lärare och vårdnadshavare.

Skoldatatek - stöd kring digitala verktyg för lärande

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälp­medel behöver läraren och rektor göra en ansökan.

Skoldatatekets hemsida Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt

Skoldatateket finns på Njudungsgymnasiet, direkt till höger när du kommer in i gallerian. Kontakta oss gärna på skoldatateket@vetlanda.se.

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Kontaktuppgifter till din skolas skolkurator finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet Länk till annan webbplats..

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. För att komma i kontakt med skolläkaren vänder du dig till din skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet Länk till annan webbplats..

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller över­gripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet Länk till annan webbplats..

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med rektor och övrig personal till enhetens pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av rektor pedagogiska utred­ningar och upprättar handlingsplaner respektive åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Specialpedagogen besöker förskolorna regelbundet och är med i den dagliga verksamheten. Dels för att lära känna barnen och dels för att se hur verksam­heten fungerar.

Kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet Länk till annan webbplats..

Övergripande specialpedagog

Övergripande specialpedagoger går in och stöttar den enskilda förskolan och skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på enhets- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling.

Kontakt

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontakt

Särskilt stöd till barn, elever och vårdnadshavare

Om ett barn eller en elev behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsa Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster..

COPE - inspiration till dig som vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare vill bli starkare och säkrare i din föräldra­roll kan du gå kursen COPE Länk till annan webbplats.. I kursen får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter.