Hälsa och stöd för barn och unga

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och utvecklas bra i förskola och skola.

Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev och hjälpa dig att utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Likvärdighet är viktigt för oss.. Det handlar om att alla elever ska ha lika rätt till utbildning, lika kvalitet i sin utbildning och att skolan ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar.

Vi samarbetar med barnhälsovården och öppenvården i regionen.

Egenvård i förskola och skola

Personal i förskola eller skola kan utföra egenvård gentemot barn/elever om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. Egenvård kan till exempel vara att ge barn/elev läkemedel.

Intyg från behandlande läkare

Om du som vårdnadshavare vill att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola måste du begära ett intyg från behandlande läkare att åtgärden utgör egenvård i förskole-/skolmiljö och hur den är planerad.

Intyget ska lämnas till rektor Det ligger till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta:

  • exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård
  • om personalen får utföra åtgärden
  • hur personalen ska informeras och instrueras i frågan
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.

För att egenvården ska fungera tryggt och så bra som möjligt behöver förskola/skola samarbeta med dig som vårdnadshavare.

Om en rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen

Rektor utser personal

Rektor utser den personal som ska utföra egenvården. För det används blanketten "Egenvård, uppdrag till förskole-/skolpersonal" tillsammans med intyget från läkaren. I blanketten får personalen acceptera uppdraget med sin underskrift.

Du som vårdnadshavare får sedan blanketten till dig för att ge ditt samtycke genom underskrift.

Elevjournal på 1177.se

Du som vårdnadshavare kan se ditt barns uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i barnets journal på 1177.se till dess att barnet fyllt 13 år.

Du som elev kan se dina uppgifter om tillväxtkurva och vaccinationer i din journal från det att du fyllt 16 år.

Logga in på 1177.se med din e-legitimation.

KomBack och KAA - för unga mellan 16 och 25 år

KomBack vänder sig till unga mellan 16 och 25 år som riskerar att avbryta sina studier eller som avbrutit/avslutat studierna utan full­ständiga betyg och som till följd av detta riskerar att hamna i utanförskap. KomBack skapar förut­sättningar för att de ska kunna återgå till studier eller arbete bland annat genom att hjälpa dem att få rutiner och träna den sociala förmågan.

Ansök till KomBack

Ansökan till KomBack kan komma från exempelvis skola, social­förvaltning, arbets­förmedling eller vårdnads­havare. Ungdomar kan också själva ta kontakt. Efter ansökan inleds en kartläggning för att se om KomBack är rätt instans för just den ungdomens behov.

KomBack har också ett uppsökande arbete i det kommunala aktivitets­­ansvaret, KAA.

Verksamhetens målgrupper

I verksamheten finns fem målgrupper. KomBacks ungdomar kan ingå i flera av dessa.

Stöd till befintlig skola

KomBack arbetar med motivations­insatser för ungdomar som riskerar att hoppa av skolan. Insatserna kan exempelvis bestå av att vara ett stöd att komma till skolan, motivations­höjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter.

Praktik/jobbsök

KomBack stödjer ungdomar med att söka arbete genom att lära ut hur man skriver CV, öva intervjuteknik, besöka arbetsplatser och hjälpa till att ordna praktikplatser.

Hemmasittare

KomBack inleder arbetet med hemmasittare med att skapa relationer, både till ungdomen och till vårdnadshavarna, med ett lång­siktigt mål att få ut ungdomen i någon form av aktivitet för att förhindra ett framtida utanförskap.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

KAA är till för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på gymnasiet eller saknar en gymnasie­examen. KAA erbjuder individuella åtgärder som i första hand syftar till att motivera unga att påbörja eller åter­uppta en utbildning. Hemkommunen ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och erbjuda dem en åtgärd.

KomBack gör en uppföljning efter avslutad aktivitet för att säkerställa att ungdomen har en varaktig sysselsättning.

Samarbetspartners

KomBack är en permanent verksamhet inom barn- och utbildnings­förvaltningen i Vetlanda kommun. KomBack samarbetar med skolan, arbets­förmedlingen, social­förvaltningen, försäkrings­kassan, näringslivet och vården.

Kontakta KomBack

KomBack
Besöksadress: Älggatan 2B i Vetlanda

Navet - för dig som är ny i Sverige

Modersmålsundervisning

Elever från årskurs 1 till och med gymnasiet har rätt att delta i modersmåls­undervisning. 

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och kan ske via fjärr­under­visning på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. 

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via vår e-tjänst.

Om du vill inte längre vill att ditt barn ska delta i modersmålsundervisning säger du upp platsen i vår e-tjänst för uppsägning av moders­måls­undervisning.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning,
  • rektorn godkänner ansökan och
  • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmåls­undervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Modersmålsstöd är inte språkundervisning utan ett stöd som integreras i den dagliga verksamheten av ordinarie förskolepersonal.

Psykolog inom skolan

Psykologer inom skolan genomför psykolog­utredningar, ger råd och stöd. De arbetar också med observationer och bedömningar i klassrummen.

Psykologen arbetar på rektors uppdrag. Ansökan om kontakt med psykolog går via läraren. Ansökan fylls i av lärare och vårdnadshavare.

Skoldatatek - stöd kring digitala verktyg för lärande

Skoldatateket lånar ut tekniska hjälpmedel och har kunskap om olika program som kan hjälpa barn och elever som behöver stöd i förskolan/skolan. För att få låna ett hjälp­medel behöver läraren och rektor göra en ansökan.

Skoldatatekets hemsida kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa till med.

Kontakt

Skoldatateket finns på Njudungsgymnasiet, direkt till höger när du kommer in i gallerian. Kontakta oss gärna på skoldatateket@vetlanda.se.

Skolkurator

Om du behöver prata med någon för att få stöd och motivation kan du vända dig till skolkuratorn. Skolkuratorn deltar i arbetet med att skapa en bra stämning i klasserna och på skolan, till exempel genom att arbeta med värdegrundsarbete eller tjej- och killgrupper.

Kontaktuppgifter till din skolas skolkurator finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolläkare

Skolläkaren arbetar bland annat med uppföljning av hälsosamtal, remisser, utlåtanden och intyg. För att komma i kontakt med skolläkaren vänder du dig till din skolas skolsköterska.

Kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att informera och påverka när det gäller över­gripande hälsofrågor. Hälsoscreening, samtal och vaccinationer ingår också i arbetet.

Elever och vårdnadshavare kan själva söka kontakt med skolsköterskan. Kontaktuppgifter finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Specialpedagog

Specialpedagogen bidrar tillsammans med rektor och övrig personal till enhetens pedagogiska utveckling. Ett av uppdragen är att arbeta för så goda undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt, samt ge stöd och hjälp till barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Specialpedagogen genomför på uppdrag av rektor pedagogiska utred­ningar och upprättar handlingsplaner respektive åtgärdsprogram i samverkan med elev, vårdnadshavare och lärare.

Specialpedagogen besöker förskolorna regelbundet och är med i den dagliga verksamheten. Dels för att lära känna barnen och dels för att se hur verksam­heten fungerar.

Kontaktuppgifter till din skolas specialpedagog finns på grundskolornas sidor och Njudungsgymnasiet.

Övergripande specialpedagog

Övergripande specialpedagoger går in och stöttar den enskilda förskolan och skolan när det finns behov av extra insatser. Det handlar i första hand om utveckling av arbetet på enhets- och gruppnivå, samt hur detta påverkar elevers förutsättningar för lärande och utveckling.

Kontakt

Tal-, språk-, läs- och skrivstöd

Specialpedagoger med inriktning mot tal och hörsel samt logoped har ett uppdrag som omfattar utveckling och stöd i språk-, läs- och skrivfrågor. De genomför språk-, läs- och skrivbedömningar och ger även individuellt stöd till barn/elever inom tal/språk.

Kontakt

Särskilt stöd till barn, elever och vårdnadshavare

Om ett barn eller en elev behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsa Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster..

COPE - inspiration till dig som vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare vill bli starkare och säkrare i din föräldra­roll kan du gå kursen COPE. I kursen får du olika redskap för att kunna stödja ditt barns utveckling och hantera typiska vardags­problem och konflikt­situationer. COPE sker i grupp där du träffar andra föräldrar för att kunna utbyta erfaren­heter.