Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Bygglov eller inte?

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka bygglov eller göra en anmälan. Här hittar du information om vad du behöver söka bygglov för eller anmäla och vad du kan göra utan lov.

Oavsett var din fastighet är belägen kan du söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft cirka fyra veckor efter beslutet togs. Får du senare nya grannar kan beslutet inte överklagas.

Bygglov krävs

Bygglov krävs innan du får:

 • bygga nytt
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • bygga till en befintlig byggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial eller fasadfärg om det väsentligt påverkar byggnadens utseende
 • glasa in ett uterum eller altan
 • bygga mur eller högre plank
 • anlägga en parkering
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid.

Bygglov krävs inte

Varken bygglov eller anmälan krävs vid följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus:

 • bygga plank som är lägre än 110 centimeter
 • bygga mur som är lägre än 50 centimeter
 • måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial utan att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär

Bygga altan

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak, till skillnad mot en veranda.

Följande gäller efter införandet av nya regler:

 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygga friggebod

Du får bygga/placera en eller flera frigge­bodar i bostads­husets omedelbara närhet. Den samman­lagda byggnads­arean av alla frigge­bodar får inte vara större än 15 kvadrat­meter. Högsta höjden från mark till taknock får vara tre meter. Frigge­bodar får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns. Frigge­boden ska anpassas till omgivningen (bygg­lov kan krävas i värde­fulla miljöer). Om du vill placera en frigge­bod inom strand­skyddat område krävs strandskydds­dispens.

Bygga skärmtak

Du får anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns.

Ordna en skyddad plats

Inom 3,6 meter från bostads­huset får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer på "Staket, plank och mur - bygglov eller inte?"

Anmälan krävs

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen. En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Åtgärder som kräver anmälan:

 • Bygga, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Riva hela eller delar av byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändra byggnad så att bärande delar berörs eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Installera eller väsentligt ändra braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal.
 • Installera eller väsentligt ändra hiss eller anordning för ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds­bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdes­bestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vind­kraftverk.
 • Anordna annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast.

Hur anmäler jag?

Anmäl din åtgärd på blanketten ansökan för byggärendeöppnas i nytt fönster och kryssa i att det gäller anmälan. Skicka din anmälan med handlingarna i två exemplar senast tre veckor för byggstart. Bifoga:

 • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
 • ritning på planlösning, i skala 1:100
 • ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100
 • förslag till kontrollplan.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Handlingarna ska skickas i två exemplar (ett exemplar skickas senare tillbaka till dig).
 • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.

När får jag besked?

Din ansökan behandlas först när du skickat in alla handlingar. Sedan får du ett startbesked av oss. Åtgärderna ska påbörjas inom två år från att start­­beskedet skrevs och vara klara inom fem år, annars krävs en ny anmälan.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av anmälan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxanöppnas i nytt fönster.

Bygga utanför detaljplanerat område

Bor du på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland bygga till och bygga nytt utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte din fastighet ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse är minst tre byggnader som angränsar direkt till varandra eller avskiljs av en väg, gata eller av parkmark.

Bygglov krävs

På fastigheter inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • bygga komplementbyggnader
 • bygga murar och plank.

Bygglov krävs inte

Utanför detaljplaner och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov:

 • Bygga till en- och tvåbostadshus, max 50 procent av den befintliga byggnadsytan dock max 50 kvadratmeter. Exempelvis om ditt hus är 50 kvadratmeter så får tillbyggnaden max vara 25 kvadratmeter, annars krävs bygglov.
 • Bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Du behöver grannens godkännande om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Ta gärna ett skriftligt godkännande för att undvika problem i framtiden.