Bygglov eller inte?

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. Här hittar du information om vad du behöver söka lov för eller anmäla och vad du kan göra utan lov.

Oavsett var din fastighet är belägen kan du söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft cirka fyra veckor efter beslutet togs. Får du senare nya grannar kan beslutet inte överklagas.

För mer information se vår bygglovsfilm nedan.

Bygglov krävs

Bygglov krävs innan du får:

 • Bygga nytt.
 • Flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Bygga till en befintlig byggnad.
 • Ändra användningssätt av en byggnad, till exempel från bostadshus till kontor.
 • Byta fasad­material, taktäcknings­material eller fasadfärg om det väsentligt påverkar byggnadens utseende. Eller om byggnaden är kultur­historiskt värdefull.
 • Glasa in ett uterum eller altan.
 • Bygga mur som är högre än 50 centimeter.
 • Bygga plank som är högre än 110 centimeter.
 • Bygga pooltak som är högre än 110 centimeter.
 • Anlägga en parkering.
 • Anordna upplag och materialgårdar.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.
 • Ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid.
 • Placera solceller på en vägg eller om panelerna är uppresta på tak i en annan vinkel än takvinkeln. I vissa fall krävs lov för solceller på mark. 
 • Placera solceller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Information kring solceller

Mer om ansökan för bygglov:

Ansökan om bygglov

Bygglov krävs inte

Varken bygglov eller anmälan krävs vid följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus:

 • Bygga plank som är lägre än 110 centimeter.
 • Bygga mur som är lägre än 50 centimeter.
 • Bygga pooltak som är lägre än 110 centimeter.
 • Bygga skärmtak som är högst 15 kvadratmeter och anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Det är möjligt att placera ett bygglovsbefriat skärmtak närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.
 • Måla om eller byta taktäckningsmaterial utan att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär.
 • Säsongsuppställning av en till två fritidsbåtar, husvagnar och husbilar.
 • Montera solceller som följer takvinkelns lutning
 • Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan eller samråd med räddningstjänsten. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

För flerbostadshus, handel, industrier, kyrklig verksamhet med mera finns ingen bygglovsbefrielse.

Är du osäker och vill fråga oss om ditt framtida projekt? Gör en förfrågan i vår e-tjänst om du behöver bygglov eller inte till ditt projekt.

Gör en förfrågan om bygglov behövs eller inte Länk till annan webbplats.

Bygga altan

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak, till skillnad mot en veranda.

Följande gäller efter införandet av nya regler:

 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygga friggebod

Du får bygga/placera en eller flera frigge­bodar i bostads­husets omedelbara närhet. Den samman­lagda byggnads­arean av alla frigge­bodar får inte vara större än 15 kvadrat­meter. Högsta höjden från mark till taknock får vara tre meter. Frigge­bodar får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns. Frigge­boden ska anpassas till omgivningen (bygg­lov kan krävas i värde­fulla miljöer). Om du vill placera en frigge­bod inom strand­skyddat område krävs strandskydds­dispens.

Bygga skärmtak

Du får anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns.

Ordna en skyddad plats

Inom 3,6 meter från bostads­huset får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer på "Staket, plank och mur - bygglov eller inte?"

Anmälan krävs

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till oss. Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du behöva göra en anmälan till kommunen.

En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Anmäla byggärende

Åtgärder som kräver anmälan:

 • Bygga, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.

Attefallshus

 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.

Attefallstillbyggnad

 • Riva hela eller delar av byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändra byggnad så att bärande delar berörs eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Energi och uppvärmning

 • Installera eller väsentligt ändra braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal.
 • Installera eller väsentligt ändra hiss eller anordning för ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

Energi och uppvärmning

Övrigt

 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds­bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdes­bestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vind­kraftverk.
 • Anordna annan anläggning, till exempel tunnel eller telemast.

Bygga utanför detaljplanerat område

Bor du på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland bygga till och bygga nytt utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte din fastighet ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Vilket är en grupp byggnader som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Vetlanda kommun har pekat ut dessa områden, är du osäker på vad som gäller för din fastighet så kontakta oss. 

Ekonomibyggnader

I områden som inte omfattas av detaljplan får byggnader som behövs för jordbrukets, skogsbrukets och liknande näringars behov uppföras eller byggas till utan bygglov. Det kan vara en maskinhall för skogsbruket eller en lada för jordbruket.

Hos Boverket kan du läsa mer om vad som gäller för ekonomibyggnader.

Boverket - Ekonomibyggnad Länk till annan webbplats.

Bygglov krävs

På fastigheter inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att:

 • Bygga nytt.
 • Bygga till.
 • Bygga komplementbyggnader.
 • Bygga murar och plank.

Bygglov krävs inte

Utanför detaljplaner och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov:

 • Bygga till en- och tvåbostadshus, max 50 procent av den befintliga byggnadsytan dock max 50 kvadratmeter. Exempelvis om ditt hus är 50 kvadratmeter så får tillbyggnaden max vara 25 kvadratmeter, annars krävs bygglov.
 • Bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Du behöver grannens godkännande om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Ta gärna ett skriftligt godkännande för att undvika problem i framtiden.

Förhandsbesked

Förhandsbesked kan du söka för en byggnad som kräver bygglov och där det inte finns en detaljplan som styr byggandet. Du får ett beslut från miljö- och byggnämnden som säger om platsen är lämplig för det du tänker bygga.

Förhandsbesked

Marklov och rivningslov

Inom ett område med detalj­plan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge högre eller lägre än 0,5 meter. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detalj­plan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdes­bestämmelser. Utanför detaljplan krävs inget marklov.

Marklov krävs

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan även rivningslov krävas.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov, men det kan krävas en rivningsanmälan.

Rivningslov krävs

Gör en förfrågan, behöver jag bygglov?

Är du osäker och vill fråga oss om ditt framtida projekt? Gör en förfrågan i vår e-tjänst om du behöver bygglov eller inte till ditt projekt. Genom tjänsten gör du endast en förfrågan om bygglov behövs eller inte.

E-tjänst - Behöver jag bygglov? Länk till annan webbplats.

Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.

Bygg- och rivningsavfall

Grannars medgivande

Dina grannar har möjlighet att lämna sina synpunkter på det du vill bygga vid ansökningar om förhandsbesked, byggåtgärder utanför detaljplan, byggåtgärder som avviker från detaljplan och när ansökningar gäller byggåtgärder närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygglovsavdelningen kontaktar grannarna som får tre veckor på sig att yttra sig om byggåtgärden. Synpunkterna som kommer in tas med i bedömningen när beslut om lov eller startbesked tas.

När du vill bygga något närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha grannarnas medgivande även om det du vill bygga inte kräver bygglov. Det betyder att grannarna måste godkänna placeringen av ditt bygge innan du börjar. Du som byggherre ansvarar för att prata med dina grannar och inhämta ett skriftligt godkännande för att det ska vara dokumenterat och kunna bevisas.

Om din granne inte ger sitt medgivande till din byggåtgärd ska du göra en ansökan om bygglov.

Om kommunen äger marken intill dig måste du alltid söka bygglov när du vill bygga inom 4,5 meter från tomtgränsen. Tänk på att allmänna ytor, exempelvis gator, oftast ägs av kommunen.

Tidstypiskt

Är ditt hus kulturhistoriskt intressant? Nu kan du som fastighetsägare få stöd kring hur du kan tänka vid renovering och tillbyggnad och hur du förändrar utan att förvanska.

Tidstypiskt - hur vi arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Bygglovsprocessen

Många gånger behövs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra eller riva något. Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Vi reder ut hur hela processen från ansökan till inflyttning går till här:

Bygglovsprocessen

Hur arbetar vi med bygglovsärenden?

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med bygglovsärenden i vår servicedeklaration.

Servicedeklaration - Bygglov

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en handling som upprättas av kommunen i samband med ny- eller ombyggnation av byggnader. Denna är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och med huset inritat bildar den en situationsplan.

Du läser mer om detta i länken nedan:

Nybyggnadskarta

Kart- och mättjänster

Inför kommande byggprojekt behövs en del tjänster utföras av mät­ingenjörer.

Här hittar du länk till e-tjänst samt information om några av dem:

Kart-och mättjänster