Bygglov eller inte?

Innan du bygger, river eller ändrar något på en fastighet måste du ofta söka bygglov eller göra en anmälan. Här hittar du information om vad du behöver söka bygglov för eller anmäla och vad du kan göra utan lov.

Oavsett var din fastighet är belägen kan du söka frivilligt bygglov. Det positiva med att ha ett beviljat bygglov, är att det vinner laga kraft cirka fyra veckor efter beslutet togs. Får du senare nya grannar kan beslutet inte överklagas.

För mer information se vår bygglovsfilm nedan.

Bygglov krävs

Bygglov krävs innan du får:

 • bygga nytt
 • flytta en befintlig byggnad till en ny plats
 • bygga till en befintlig byggnad
 • ändra användningssätt av en byggnad (till exempel från bostadshus till kontor)
 • byta fasad, taktäckningsmaterial eller fasadfärg om det väsentligt påverkar byggnadens utseende
 • glasa in ett uterum eller altan
 • bygga mur eller högre plank
 • anlägga en parkering
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • ställa container, husvagn eller tält på en tomt under en längre tid.
 • placera solceller på mark, vägg eller om panelerna är uppresta i en annan vinkel än takvinkeln
 • placera solceller på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Här kan du läsa på om information kring solceller.

Bygglov krävs inte

Varken bygglov eller anmälan krävs vid följande åtgärder för ett en- eller tvåbostadshus:

 • bygga plank som är lägre än 110 centimeter
 • bygga mur som är lägre än 50 centimeter
 • måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial utan att väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär
 • montera solceller som följer takvinkelns lutning
 • även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan eller samråd med räddningstjänsten. Det kan exempelvis vara om solenenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Bygga altan

En altan är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och utan tak, till skillnad mot en veranda.

Följande gäller efter införandet av nya regler:

 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
 • altanen får inte vara högre än 1,8 meter
 • altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Bygga friggebod

Du får bygga/placera en eller flera frigge­bodar i bostads­husets omedelbara närhet. Den samman­lagda byggnads­arean av alla frigge­bodar får inte vara större än 15 kvadrat­meter. Högsta höjden från mark till taknock får vara tre meter. Frigge­bodar får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns. Frigge­boden ska anpassas till omgivningen (bygg­lov kan krävas i värde­fulla miljöer). Om du vill placera en frigge­bod inom strand­skyddat område krävs strandskydds­dispens.

Bygga skärmtak

Du får anordna skärm­tak över altaner, ute­platser, entréer eller balkonger om skärm­taken tillsammans inte är större än 15 kvadrat­meter. Skärm­taken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomt­gräns.

Ordna en skyddad plats

Inom 3,6 meter från bostads­huset får du utan bygg­lov anordna en skyddad ute­plats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomt­gränsen än 4,5 meter.

Läs mer på "Staket, plank och mur - bygglov eller inte?"

Bygglovsprocessen

Många gånger behövs bygglov eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra eller riva något. Vi reder ut hur hela processen från ansökan till inflyttning går till!

Tänk på att det kan vara olika regler beroende på om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

1. Skicka in ansökan

Din ansökan om bygglov med bilagor skickas till miljö- och byggförvaltningen. Vid behov får du komplettera dina handlingar.

2. Bygglov

Om miljö- och byggförvaltningen bedömer att din planerade byggnation följer eventuell detaljplan och inte avviker från andra regelverk går det snabbare att få ett bygglov. Bygglovet innebär bara ett besked om att du får bygga, inte att du får sätta igång. Du kommer först att bli kallad till ett så kallat tekniskt samråd.

3. Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där miljö- och byggförvaltningen och byggherren deltar tillsammans med en kontrollansvarig. Där diskuteras bland annat förslaget till kontrollplan, handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. I vissa fall behövs ytterligare underlag, till exempel energiberäkning och färdigställandeskydd.

4. Startbesked

När de tekniska förutsättningarna är klargjorda och godkända får du ett startbesked som innebär att du kan påbörja ditt bygge.

5. Byggnation startar

Eftersom inga grävningar eller byggnationer får påbörjas före startbeskedet kommer byggstarten alltid efter startbeskedet. Det är nu kontrollplanen börjar gälla.

6. Arbetsplatsbesök

Om det tekniska samrådet bestämmer att ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras, kommer en representant från miljö- och byggförvaltningen att besöka byggplatsen för kontroll.

7. Slutsamråd

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Då ska eventuella kompletterande villkor vara uppfyllda och kontrollplanen vara genomförd.

8. Slutbesked

Du får inte flytta in i den nya byggnaden innan du har fått ett slutbesked alternativt ett interimistiskt slutbesked. I annat fall kan du få betala en byggsanktionsavgift. Om du får ett interimistiskt slutbesked betyder det att du måste åtgärda specificerade brister innan du kan få ett permanent slutbesked.

9. Byggnaden tas i bruk

Dags för inflyttning i den nya byggnaden!

Anmälan krävs

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen. En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp.

Åtgärder som kräver anmälan:

 • Bygga, bygga till eller ändra ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Riva hela eller delar av byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändra byggnad så att bärande delar berörs eller avsevärt ändra planlösningen.
 • Installera eller väsentligt ändra braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal.
 • Installera eller väsentligt ändra hiss eller anordning för ventilation.
 • Installera eller väsentligt ändra anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skydds­bestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdes­bestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vind­kraftverk.
 • Anordna annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast.

Hur anmäler jag?

Anmäl din byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende - anmälan".

Anmäl ditt byggärende

Om du inte har e-legitimation kan du hämta din blankett här Pdf, 222.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Till din anmälan, bifoga följande:

 • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
 • ritning på planlösning, i skala 1:100
 • ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.

När får jag besked?

Din ansökan behandlas först när du skickat in alla handlingar. Sedan får du ett startbesked av oss. Åtgärderna ska påbörjas inom två år från att start­­beskedet skrevs och vara klara inom två år, annars krävs en ny anmälan.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av anmälan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan Pdf, 513.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Bygga utanför detaljplanerat område

Bor du på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland bygga till och bygga nytt utan att söka bygglov. För att detta ska gälla får inte din fastighet ingå i så kallad sammanhållen bebyggelse. Vetlanda kommun har pekat ut områden i kommunen som utgör sammanhållen bebyggelse. En bebyggelse är en "sammanhållen bebyggelse" om samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

- Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader

- Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter

- Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark

För att avgöra om åtgärden kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Att tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse betyder alltså inte att det per automatik krävs bygglov eller anmälan.

Bygglov eller anmälan krävs om båda nedanstående kriterier är uppfyllda:

- En bebyggelsegrupp som består av minst 10-20 hus

- De bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt.

Vetlanda kommun har en karta med ett GIS-skikt som visar var i kommunen det är "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Bygglov krävs

På fastigheter inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • bygga komplementbyggnader
 • bygga murar och plank.

Bygglov krävs inte

Utanför detaljplaner och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov:

 • Bygga till en- och tvåbostadshus, max 50 procent av den befintliga byggnadsytan dock max 50 kvadratmeter. Exempelvis om ditt hus är 50 kvadratmeter så får tillbyggnaden max vara 25 kvadratmeter, annars krävs bygglov.
 • Bygga murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Du behöver grannens godkännande om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Ta gärna ett skriftligt godkännande för att undvika problem i framtiden.

Tidstypiskt

Är ditt hus kulturhistoriskt intressant? Nu kan du som fastighetsägare få stöd kring hur du kan tänka vid renovering och tillbyggnad och hur du förändrar utan att förvanska.

Broschyren “Tidstypiskt - så byggdes villan i Vetlanda 1940-1980" Pdf, 8.1 MB. fokuserar på vad som karaktäriserar husen från just de här årtiondena. Här kan du som funderar på att bygga till eller renovera få tips och idéer. Det kan till exempel handla om hur man ska tänka för att få en ny veranda att stämma överens med resten av huset.

Hur arbetar vi med bygglovsärenden?