Täktverksamhet

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet. Enligt miljöbalken krävs det tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva täkt. Undantag gäller för hus­behovs­täkt som ska anmälas till miljö- och bygg­förvaltningen.

Täktverksamhet innebär att man utvinner och förädlar bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan i samband med anläggning av vägar, järnvägar och byggnader med mera samt för tillverkning av asfalt och betong.

Husbehovstäkt

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för dess eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ut ur täkten.

Har du en husbehovstäkt ska du göra en anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering av berg och grusmaterial Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggförvalt­ningen senaste sex veckor innan det totala uttaget i täkten överskrider gränsnivån.

Till anmälan ska du bifoga:

  • En översiktskarta i skala 1:10 000 med täktens yttre gräns markerad
  • En detaljerad karta som visar det tänkta brytningsområdet (förslagsvis i skala 1:2 000)

Anmälningsplikt gäller då den totalt uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Om ditt planerade totala uttag för husbehov underskrider 10 000 ton ska istället samråd med länsstyrelsen Länk till annan webbplats. ske enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.