Luftkvalitet

Ren luft är en förutsättning för människors hälsa samt en hållbar framtid för djur och natur. Här kan du läsa om hur vi arbetar med luftkvalitetsfrågor i vår kommun.

Luftkvaliten i Vetlanda

Vetlanda kommun genomför årliga beräkningar av luftföroreningar som en del av kommunens kontrollansvar för utomhusluft. Beräkningarna och rapportering görs gemensamt med övriga kommuner i länet av Jönköpings läns luftvårdsförbund. Föroreningshalterna redovisas även till
Naturvårdsverket.

Högst haltnivåer av luftföroreningar finns vid vägar med högt trafikflöde, men resultatet från beräkningarna visar att halterna ligger under det som anges i miljökvalitetsnormerna.

Ta del av mätdata för Vetlanda kommun Länk till annan webbplats.

Jönköpings läns luftvårdsförbund

Vetlanda kommun är medlem i Jönköpings läns luftvårdsförbund, en ideell förening vars uppgift är att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningars spridning och påverkan inom länet. Medlemskapet innebär att man får tillgång till beräkningar av luftföroreningshalten i både den egna kommunen och övriga kommuner inom luftvårdsförbundet.

Läs mer om Jönköpings läns luftvårdsförbund Länk till annan webbplats..

Miljökvalitetsnormer

Regeringen har fastställt miljökvalitetsnormer (MKN) för att skydda människors hälsa och miljön. Vissa miljökvalitetsnormer är målvärden och andra gränsvärden. Gränsvärdena utgör ett absolut tak för den tillåtna nivån av luftföroreningar, till exempel av partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxider (NO2). Det är kommunens ansvar att kontrollera att halten av föroreningar ligger under det som anges i miljökvalitetsnormerna samt vidta åtgärder om överskridande av gränsvärden sker.

I Vetlanda kommun är det särskilt viktigt att kontrollera partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2), då det är dessa föroreningar som kan förekomma i höga halter på vissa hårt trafikerade gator i staden.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om övervakning av luftkvalitén Länk till annan webbplats..

Miljömålet Frisk luft

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, varav ett är målet Frisk luft. Detta innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Vetlanda kommun strävar efter att miljömålet Frisk luft på sikt ska uppnås.

Läs mer målen på miljömålsportalen Länk till annan webbplats..