Kvarnens förskola

Kvarnens förskola ligger i Mellangården i Vetlanda. Vi har sex avdelningar. Här arbetar vi bland annat med måltidspedagogik samt äventyrspedagogik med de äldsta barnen.

Kvarnens förskola

Kvarnens förskola

Vår vision

  • Utbilda barn för framtiden genom att se barnens unika förmågor samt tillsammans främja en hållbar utveckling.

Vår vision utgör grunden för våra gemensamma värderingar och vårt förhållnings­sätt gentemot barn, vårdnadshavare och mellan oss kollegor. Förskolan vilar på en demokratisk grund, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.

Vår barnsyn bygger på:

  • Jag vill – nyfikenhet
  • Jag kan – tilltro till sig själv
  • Jag vågar – vilja att utmanas

Äventyrspedagogik

"Äventyrspedagogik" för de äldsta barnen innebär att vi arbetar temainriktat med ett stort sagoäventyr som innehåller flera fortsättningsäventyr. De vävs ihop i en slutgiltig upplösning. Vi genomför sagostigar i skogen där vi träffar olika karaktärer och får olika uppdrag som vi ska lösa.

Med vårt arbetssätt vill vi stimulera barnens fantasi, lekglädje och kreativitet samt utveckla deras problemlösningsförmåga. Vi vill stärka den egna identiteten samt träna samarbete, empati och stärka samhörigheten i gruppen.

Samarbete är en grundsten. Vi jobbar kontinuerligt med kamratbanor som bygger på att alla behövs. Sagostigarna ger gemensamma upplevelser som stärker gruppdynamiken.

Vår egen sagofé heter Miranda. Det är hon som ger oss uppdragen i de olika sagovärldarna. Hon har även gett oss sagoskolans lagar som vi jobbar med att följa.

Läs mer om hur vi jobbar i vår verksamhetsplan (pdf). Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att följa med oss in i sagovärlden!

Följ med på årets sagoäventyr

Tidigare äventyr

Maten på förskolan

Kvarnens förskola har ett tillagningskök där vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Vi arbetar med måltidspedagogik på vår förskola.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via våra e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf). Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.