Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Bäckseda förskola

Bäckseda förskola ligger nära Emån, inte långt från Bäckseda skola. Vi har fem avdelningar och kan ta emot upp till 100 barn om vi räknar med både förskola och dagbarnvårdare. Vi har både åldersindelade och åldersblandade avdelningar.

Bäckseda förskola

Bäckseda förskola

Förskolans inre miljö är utformad med flera rum, både stora och små, som har anpassats till varierad lek och aktivitet. Utemiljön på förskolegården är anpassad för både små och stora barn.

Mitt i förskolan finns ett torg där alla avdelningar träffas varje månad för gemen­samma aktiviteter samt varannan vecka för att ha gemensam sångsamling.

Varje vecka träffas alla 4- respektive 5-åringar för gemensamma aktiviteter, där syftet är att barnen ska lära känna varandra över avdelningarna.

Maten på förskolan

Bäckseda förskola har ett tillagningskök och vi lagar all vår mat själva. Varje dag förutom soppdagar gör vi minst två olika sallader. Vi bakar också bröd.

Om ditt barn behöver specialkost måste du ansöka om det via vår e-tjänst.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Det är förbjudet att diskriminera eller kränka ett barn. Varje år gör förskolan en plan mot diskriminering och kränkande behandling.öppnas i nytt fönster

Utdrag ur Bäckseda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vision

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsättas för annan kränkande behandling

Exempel på främjande insatser som vi arbetar med:

  • Vi uppmuntrar barns förmåga till empati och respekt för allas lika värde och ger dem redskap för att lösa konflikter.
  • Vi låter barnen lära sig att hjälpa varandra. Det är viktigt att involvera både pojkar och flickor.
  • Vi strävar efter att anpassa vår verksamhet med hänsyn till barnens olika förutsättningar och utformar den så att alla barn kan delta på sina villkor i de olika aktiviteterna.
  • Vi är goda förebilder genom ett förhållningssätt som uttrycker respekt för det enskilda barnets förmågor och förutsättningar.
  • Vi använder tolk vid behov, och strävar efter att erbjuda olika former av modersmålsstöd på det språk som efterfrågas.

​Förebyggande mål och åtgärder på förskolan

Mål: En förskolemiljö ute och inne som tillgodoser barns olika behov.

Åtgärder: Vi träffas i våra olika ansvarsgrupper (inne/ute). Fortlöpande diskussioner om hur vi utvecklar en gemensam ateljé på förskolan. Tid kommer att avsättas på arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten för åtgärder.

Rutiner för akuta situationer

Det finns rutiner för hur akuta situationer ska utredas och doku­menteras.

Om du upplever att det före­kommer trakas­serier eller kränkande behand­ling på vår förskola kan du vända dig till:

Barn och vårdnadshavare kan också vända sig till någon annan på förskolan som de har förtroende för.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet och Diskrimineringsombudsmannen. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål via vår e-tjänst.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).