PCB

PCB är ett svårnedbrytbart miljögift som finns i hyreshus och industrifastigheter byggda 1956-1973. Sista datumen för sanering har passerat, men du kan söka uppskov hos miljö- och bygg­förvalt­ningen.

PCB har skadliga effekter på både djur och människor och påverkar vårt centrala nervsystem. Om PCB-halten uppgår till 50-500 ppm (50-500 milligram/kilo) ska sanering ske i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. PCB-haltiga fogmassor och byggvaror är farligt avfall och ska hanteras enligt de bestämmelser som gäller för farligt avfall.

Senast tre veckor innan du börjar sanera, ska du anmäla PCB-saneringen till miljö- och byggförvaltningen Pdf, 362 kB, öppnas i nytt fönster..

När du har sanerat klart ska du redovisa resultatet på den här blanketten Länk till annan webbplats..

Sök uppskov

Sista datumet för när alla fastigheter ska vara sanerade har passerat. Trots kraven på sanering får tillsynsmyndigheten medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en senare tidpunkt, om

  1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren,
  2. massan sitter mycket svåråtkomligt,
  3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  4. det finns andra särskilda skäl.

Skicka en dispensansökan till miljö- och byggförvaltningen som innehåller en motivering till varför du behöver dispens och vilken tid du planerar vara klar med saneringen.