Kommunens förvaltningar, bolag och personal

I Vetlanda kommun jobbar cirka 2 500 kommunanställda fördelat på sju förvaltningar. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Magnus Färjhage. Inom kommunkoncernen finns också ett antal kommunägda bolag. Vetlanda Stadshus AB är helägt bolag som är moderbolag i bolagskoncernen.

I kommunen arbetar anställda som handlägger ärenden, genomför nämndens beslut samt planerar och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är till exempel att utbilda våra invånare, sköta om våra parker, förvalta lägenheter, ansvara för vatten och avlopp samt att ta hand om äldre.

Vill du ha en övergripande bild över hur Vetlanda kommun arbetar som organisation kan du titta på organisationsskissen över kommunens förvaltningar Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster..

AB Vetlanda Industrilokaler

AB Vetlanda Industrilokaler är ett fastighetsbolag inriktat på verksamhetslokaler. Bolaget är helägt av Vetlanda kommun som ett av fyra bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Industrilokaler bygger verksamhetslokaler med målsättningen att hyresgästen ska kunna ta över driften när verksamheten är mogen. Patrik Styrbjörn är VD för AB Vetlanda Industrilokaler.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder utbildning från förskola upp till högskoleutbildningar. Förvaltningen är indelad i fem olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De fem verksamheterna är förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och resurscentrum för elevhälsa.

Henrik Wågesson är chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är en stödfunktion och arbetar kommunövergripande med att stärka samordning och samsyn mellan förvaltningarna i gemensamma frågor.

Förvaltningen är indelad i sex olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De sex verksamheterna är HR-kontor, ekonomikontor, kommunikation, kommunkansli, utveckling och måltidsservice.

Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat ärendeberedning till nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, finans- och redovisningsfrågor, IT-frågor, personaladministration, upphandlingar, kommunalrättslig rådgivning, översiktlig planering för användning av mark och vatten, kommunikation, kontaktcenter, måltidsservice, administrativt stöd samt utveckling av den kommunala demokratin.

Kommunledningsförvaltningen är också en strategisk lednings- och utvecklingsresurs för hela kommunen.

Magnus Färjhage är chef för kommunledningsförvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder ett varierat kultur- och fritidsutbud med särskilt fokus på barn och unga. Förvaltningen ansvarar också för föreningsbidrag och bokning av scen och idrottshallar.

Förvaltningen är indelad i sju olika verksamhetsområden: kultur- och fritidskansli, kultur, fritid, bibliotek, museum, fritidsgården Vattenverket och Bad & Gym.

Stewe Jonsson är chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Magasinsgatan i Vetlanda fastighets AB

Magasinsgatan i Vetlanda fastighets AB äger en fastighet på Magasinsgatan som kommunen använder som verksamhetslokal. Bolaget är helägt av Vetlanda kommun och ingår i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Magnus Färjhage är VD för Magasinsgatan i Vetlanda fastighets AB.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar inom områdena miljö, livsmedel och byggnad. Det innebär bland annat att dokumentera uppgifter, pröva ärenden, fatta beslut samt att förebygga och minska mängden föroreningar som sprids till luft, mark och vatten.

Förvaltningen gör också kontroll av till exempel byggnadsärenden, buller, industrier, lantbruk, avlopp, skolkök och matbutiker.

Förvaltningen är indelad i fyra olika områden: administration, miljö, livsmedel och byggnad.

Eva-Lott Karlsson är chef för miljö- och byggförvaltningen.

Njudung Energi

Njudung Energi Länk till annan webbplats. ansvarar för bredband, elhandel, eldistribution, fjärrvärme, miljö och återvinning samt vatten och avlopp i Vetlanda kommun.

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Vetlanda AB är helägt av Vetlanda kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB.

Marcus Tingvall är VD för Njudung Energi.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen arbetar med människor i alla åldrar och i olika perioder i livet. Inom förvaltningens ansvar ligger bland annat råd och stödinsatser, hjälp vid missbruksproblem, försörjningsstöd, ensamkommande barn och våld i nära relationer. Socialförvaltningen har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder för människor som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Anders Saldner är socialchef och Hanna Axeland är biträdande socialchef för socialförvaltningen.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret ansvarar bland annat för trafiksäkerhet, att sköta om kommunens skog, parker och grönområden, administrera försäljningen av mark, ta fram kartor för olika byggändamål och se till att kommunens fastigheter är i bra skick.

Förvaltningen är indelad i fyra olika verksamheter som leds av varsin verksamhetschef. De fyra verksamheterna är fastighet, mark och exploatering, plan samt gata-park.

Gunnar Elmeke är chef för tekniska kontoret.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder möjlighet att ansöka om hjälp eller stöd, exempelvis boende, hjälp i hemmet eller tekniska hjälpmedel.

Förvaltningen är indelad i olika funktioner: äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetskontor samt kvalitet och utveckling.

Marianne Karlsson är chef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Witalabostäder AB

Witalabostäder Länk till annan webbplats. är ett fastighetsbolag som är helägt av Vetlanda kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Witalabostäder förvaltar cirka 900 lägenheter runt om i kommunen.

Patrik Styrbjörn är VD för Witalabostäder.

Intyg från Vetlanda kommun som arbetsgivare

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Vetlanda kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, Årsinkomst eller inkomstintyg.

Arbetsgivarintyg

Vetlanda kommun lämnar intyg för som längst två år bakåt i tiden enligt arbetslöshetskassornas Samorganisation eller kortare om din anställningstid är mindre än två år. Vid särskilda fall kan din A-kassa begära på äldre intyg och vi utfärdar på som längst sex år bakåt i tiden.

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde. A-kassan, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan begära arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyg skickas digitalt till arbetsgivarintyg.nu.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg använder du för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.

Tjänstgöringsbetyg

Tjänstgöringsbetyg kan du få först efter att du slutat din anställning.

Årsinkomst

Årsinkomst till Försäkringskassan lämnas på Försäkringskassans webbplats.

Inkomstintyg

Inkomstintyget innehåller uppgifter om anställning och inkomst. Ett inkomstintyg kan du behöva om du har ärenden gällande banken, barnomsorg, försäkringsbolag.

Intyg om förlorad arbetsinkomst

Intyg om förlorad arbetsinkomst används när du behöver styrka vilken arbetsinkomst du förlorat för att exempelvis medverka i fackliga möten eller andra aktiviteter.

Du ansöker om intyg i vår e-tjänst för intyg på sjalvservice.vetlanda.se/intyg. Länk till annan webbplats.