Informa­tion till för­troende­valda

Denna sidan innehåller information som riktar sig till dig som är förtroendevald i Vetlanda kommun. Sidan finns för att du ska få de bästa förutsättningarna att kunna utföra ditt politiska uppdrag.

Tips: Sätt ett bokmärke på denna sidan i din webbläsare så har du alltid informationen nära till hands.

Praktisk information

För förtroendevalda som ofta spenderar tid i stadshuset på sammanträden av olika slag finns möjlighet att kvittera ut en passertagg. Ta kontakt med din gruppledare som i sin tur beställer en tagg via kontaktcenter. När taggen är klar får du ett mejl och kan hämta ut den i kontaktcenter. Förtroendevalda har möjlighet att boka lokal i stadshuset och Merkurius på plan 1 utan avgift. Bokning av dessa lokaler görs via Outlook.

Kontakt- och personuppgifter

Som ny förtroendevald behöver du lämna vissa personuppgifter till kommunen. Personuppgifterna behövs för att du ska kunna få arvode, en kommunal e-postadress samt för att kommunkansliet ska kunna nå dig innan du fått din nya e-postadress.

Uppgifterna du ombeds lämna är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • Partibeteckning

Personuppgifterna lämnas så fort som möjligt via e-tjänsten ”Förtroendevalda”.

Så hanterar Vetlanda kommun dina personuppgifter.

Arvoden och ersättning

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, arvode för sammanträden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.

Arvode

Arvode beräknas utifrån Vetlanda kommuns arvodesreglemente där förtroendeman är berättigad till ersättning enligt följande:

 1. Halvdagsarvode utges för sammanträdestid upp till 4 timmar med 600 kronor.
 2. 3/4 - dagarvode utges för sammanträdestid mer än 4 timmar upp till 6 timmar med 800 kronor.
 3. Heldagsarvode utges för sammanträdestid över 6 timmar med 1 000 kronor.

Sammanträdesarvode till icke tjänstgörande ersättare utgår med 75 % av arvodet för ledamöter. Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller helt sammanträdesarvode. Mötestiden redovisas på en samlingsblankett och lämnas in till mötesordförande eller nämndsekreterare.

Förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensions- och semesterförmåner utgår för den tid som förtroendevald förlorat sin arbetsinkomst för att delta i sammanträde. Förlorad arbetsinkomst gäller enbart möten med nämnd och inte förmöten med det egna partiet.

Förlorad arbetsinkomst är enligt Vetlandas arvodesreglemente pensionsgrundande. Vi följer kollektivavtalet och kommunen kompenserar för pensionsförlusten genom att betala in för pensionen på arvodet.

Förtroendevald redovisar intyget på förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån via e-tjänsten ”Förtroendevalda”. Det redovisas i januari varje år samt vid förändrad inkomst. Egenföretagare har också rätt till denna ersättning men behöver styrka inkomstförlusten genom intyg från revisor. Vid beräkning av timbeloppet antas att varje månad består av 165 timmars heltidsarbete.

Kommunanställda får själva ansöka om ett intyg om förlorad arbetsinkomst hos Lönekontoret. Det sker inga maskinella uppdateringar vid ändring av lön och ansvaret ligger hos anställd att se till att rätt timbelopp är redovisad. Både ledamot och ersättare kan yrka på utbetalning via samlingsblanketten.

Kilometer-ersättning

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande resepolicy Pdf, 125 kB. och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdesstället överstiger 3 kilometer. Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde eller förrättning utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i BIA Bilersättningsavtalet Länk till annan webbplats.. Bestämmelserna för kommunens arbetstagare om användande av egen bil i tjänsten tillämpas även för förtroendevalda vad avser körlängdsersättning. Reseavståndet redovisas som kilometer (ej mil) på samlingsblanketten.

Löneutbetalning, lönespecifikation och bankkonto

Om du är nyanställd eller har bytt bank ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats. så att lönen kan sättas in på ditt konto. Du som inte har e-legitimation kan besöka Swedbanks kontor.

Som förtroendevald i Vetlanda kommun ser du din lönespecifikation digitalt i Lön- och HR Portal. Är du uppdragstagare åt kommunen får du din lönespecifikation hemsänd på papper.

Källor och vidare läsning

På denna sidan tar vi översiktligt upp information från nedanstående
dokument och lagar. Om du vill fördjupa dig ytterligare så rekommenderar vi att du läser.

Från Vetlanda kommuns hemsida:

Lagstiftning:

 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Offentlighet- och sekretesslagen
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Speciallagstiftning kopplad till respektive nämnd, exempelvis socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen