Servicedeklaration för planer och utveckling

Att planera hur mark och vatten ska användas är kommunens ansvar. Det handlar om att förändra, förnya eller bevara. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar beslut i planfrågor.

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur kommunen vill att stad och land ska utvecklas, vilka områden som bedöms vara lämpliga för ny bebyggelse och var det inte bör byggas av olika skäl. Översiktsplanen vägleder detaljplanering och bygglov men är inte bindande.

Detaljplaner upprättas i allmänhet när det ska byggas nytt i en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. En detaljplan omfattar ofta ett eller några kvarter. Den ger byggrätt och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en laglig rättighet att bygga.

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt.

När man planerar ett samhälle berör det inte bara nybyggnation. Det kan också handla om att bevara gamla miljöer eller planera större markområden för framtiden.

Arbetet innebär att man tar hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen. Inför varje planerad förändring finns möjlighet för alla att säga sin åsikt

Vi lovar

  • Att arbeta för en hållbar och långsiktig planberedskap.
  • Att ge råd och information gällande regler och bestämmelser.
  • Vid önskemål om kontakt med planhandläggare sker detta så fort som möjligt, senast inom en vecka.
  • Preliminär tidplan upprättas vid planuppdrag.
  • Information om gällande planer och pågående planarbeten finns på kommunens hemsida.
  • Sakägare får kontinuerlig information om det pågående planärendet.

Ditt ansvar

  • Vid kontakt med planavdelningen är det viktigt att du tydligt beskriver ditt projekt eller din fråga.
  • Du tar del av handlingar i ärendet.
  • Du ger oss relevanta och tydliga synpunkter i aktuella ärenden.