Kvalitet i förskolan

Vi dokumenterar, följer upp, utvärderar  och utvecklar regelbundet förskolans kvalitet.

Genom att utvärdera får vi kunskap om hur vi kan utveckla förskolan så att varje barn får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Det handlar ytterst om att förbättra arbetsprocesser och att kunna bedöma om vi arbetar enligt målen i läroplanen.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en klar och tydlig struktur mellan de olika nivåerna i kommunen. Arbetet fokuserar på en uppföljning av de nationella målen i läroplanerna Länk till annan webbplats. och vilka åtgärder som behövs för att öka måluppfyllelsen.

Vi utgår också från kommunfullmäktiges mål och barn- och utbildnings­nämndens mål Pdf, 191 kB, öppnas i nytt fönster.. Samtliga nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att följa och utveckla arbetet på sin nivå.

Kvalitetshjulet samlar läroplanens målområden

Genom att jobba med det vi kallar kvalitetshjulet, ett årshjul med olika fokusområden under bestämda tider på året Pdf, 328 kB, öppnas i nytt fönster., samlar vi läroplanens målområden. Förskolorna dokumenterar och reflekterar tillsammans kontinuerligt. Detta är underlag för kvalitetsarbetet.

Individuell pedagogisk dokumentation

Vi följer barnens lärande och utveckling genom att göra pedagogisk dokumentation. Vi dokumenterar gruppens gemensamma processer och det blir också underlag för varje enskilt barn som är delaktigt. Underlaget kan användas vid utvecklingssamtalet.

Den individuella pedagogiska dokumentationen kan se olika ut på olika förskolor.

Så utvärderar vi

När vi gör våra utvärderingar har vi ett tydligt barnperspektiv och låter barn och föräldrar vara delaktiga.

Föräldraenkät

Föräldraenkäten fylls i av föräldrar som har barn i förskola eller pedagogisk omsorg. Enkäten skickas till den e-postadress som vårdnadshavaren som står som mottagare på räkningen har angett.

Resultatet av föräldraenkäten ställs samman i en rapport.

Klassens kvalitetsrapport

Klassens kvalitetsrapport är en metod som riktar sig till barn i förskolan, tre till fem år. De får besvara en enkät under en pedagogs ledning och genom att titta på resultaten och analysera dem får vi fram underlag för fortsatt utveckling.

Metoden låter barnen aktivt delta i gruppens och förskolans kvalitetsarbete. Den utgår från varje barns uppfattning om sin förskolevardag och ökar vår förståelsen för verksamheten genom den diskussion som resultat och analys ger.

Barn med behov av särskilt stöd

Om ett barn eller en elev behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsa Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Arbete mot kränkande behandling

I förskolan uppdrag ingår att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år gör förskolorna en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Du kan läsa mer om arbetet mot kränkningar och mobbning på sidan om Hälsa och stöd för barn och unga.