Gödselspridning

Gödsel innehåller mycket närings- och smittoämnen och därför är det viktigt att det hanteras på rätt sätt.

Du som hanterar gödseln är ansvarig för att den tas om hand så att den återförs till kretsloppet utan onödiga läckage till ytvatten eller grundvatten. Spridning av gödsel kan leda till påverkan på dricksvattentäkter och övergödning av sjöar och vattendrag.

När får du gödsla?

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt, under lämpliga väderförhållanden och i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar.

Gödselmedel som sprids under perioden 1 december–28 februari ska brukas ner inom tolv timmar. Detta gäller såväl bevuxen som obevuxen mark.

Miljö- och byggförvaltningen har, om det finns särskilda skäl, möjlighet att i vissa fall bevilja dispens från gällande spridningsregler.

Skyddsavstånd

Inga gödselmedel får hamna utanför åkerkanten. Gödseln bör inte spridas på mark närmare än två meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö. Lantbrukare bör inte heller sprida gödselmedel på jordbruksmark som gränsar till sjö eller vattendrag och som lutar mer än tio procent ner mot vattnet. Detta gäller alla typer av gödselmedel.

Hur mycket får spridas?

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte tillföras i en större mängd än 22 kilo totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Mängden avser ett genomsnitt över företagets hela spridningsareal under fem år.

Gödslingen bör anpassas till grödans behov och hänsyn ska tas till skördenivå, stallgödselns långtidseffekt, förfruktseffekt och eventuell mulljord. En skriftlig beräkning av gödslingsbehovet bör finnas i verksamheten i form av exempelvis växtodlingsplan.

Spridning inom detaljplanerat område

För att sprida gödsel inom eller intill detaljplanerat område gäller följande:

  • Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållande som minskar risken för luktolägenheter.
  • Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
  • Spridning får inte ske närmare än 20 meter från sjö eller annat vattendrag.

Anteckning vid mottagning/bortförsel av gödsel

Du som för bort respektive tar emot stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska föra anteckningar över detta. Anteckningarna ska innehålla uppgifter om gödselslag, gödselmängd, mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (kan ersättas av djurslag samt antal djur) samt datum för mottagande/leverans och vem gödseln kommer ifrån/vem den levereras till. Dokumentationen ska sparas och finnas tillgänglig under minst sex år.