Avloppsslam på jordbruk

Du kan få omhänderta slam från slamavskiljare eller sluten tank efter särskild prövning från miljö- och byggförvaltningen. För att det ska beviljas ska det finnas möjlighet att ta hand om slammet utan att olägenhet för människors hälsa, miljö eller annan störning uppstår för omgivningen.

Du som blandar slam från slamavskiljare med gödsel eller sprider slammet från slamavskiljare direkt i fält, måste ta hänsyn till verksamhetskraven för avloppsslam.

Vid spridning av stallgödsel med inblandning av avloppsslam måste även alla bestämmelser om spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel följas.

Detta behöver du uppfylla för att få tillstånd

 1. Eget omhändertagande av slam får ske inom egen/arrenderad fastighet. Mark eller anläggning (till exempel gödselvårdsanläggning) ska finnas där slammet kan tas omhand utan olägenheter.
 2. Spridning får inte ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer. Spridning ska ske på mark som brukas och nedbrukningen ska ske samma dag. Spridning bör i första hand ske i samband med vårbruket.
 3. Spridningen bör inte ske närmare än 50 meter från vattentäkt och öppet vattendrag.
 4. Avloppsslam får inte användas
  - på betesmark,
  - på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från slamspridningstillfället,
  - på mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på träd
  - på mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.
 5. Spridning av slam bör inte ske på lördagar, söndagar, helgaftnar eller helgdagar.
 6. Tidpunkten för spridningen bör anpassas så att närliggande bostäder om möjligt inte hamnar i vindriktningen.
 7. Erforderlig slamtömningsutrustning som används till transport av slam från slamavskiljaren ska vara helt sluten och väl rengjord vid transport på väg som nyttjas av allmänheten.
 8. Tömning av slamavskiljare eller sluten tank i egen regi bör ske i samband med ordinarie gödselspridning.
 9. Miljöanpassade hushållskemikalier bör användas i hushållet. Slammet riskerar annars att innehålla giftiga ämnen.

Om villkoren ovan inte uppfylls eller om vi får klagomål, kan beslutet omprövas.