Servicedeklaration för parker, grönytor och lekplatser

I Vetlanda kommun är målsättningen att du som bor i tätort ska ha tillgång till parker och natur som är lämpad för utevistelse inom 200 meter och lek inom 500 meter. Ett större rekreationsområde med promenadstigar bör finnas inom 1,5 kilometer från bostaden.

Lekplatser ska vara säkra och funktionsdugliga. Lekplatser i anslutning till skolor är öppna för allmänheten efter skoldagens slut.

Vi lovar

  • Vi klipper gräset efter behov, dock minst en gång var fjortonde dag under växtsäsong. Mindre skötselintensiva gräsytor förekommer också.
  • Vi håller rabatter i vårdat skick.
  • Vi tömmer papperskorgar och hundlatriner minst en gång varannan vecka under sommarhalvåret och en gång per månad under vinterhalvåret.
  • Lekplatser säkerhetsbesiktas minst en gång per år enligt svensk standard (SS-EN 1176-7) avseende säkerhet och funktion.
  • Vi åtgärdar skador på lekredskap som innebär fara för barn inom en arbetsdag efter anmälan.

Ditt ansvar

Akuta fel och brister på beläggningar, trafikskyltar, gatustädning med mera anmäls via tekniska kontorets expedition under kontorstid på telefon. Övrig tid till SOS-centralen på telefon 0383-106 18.