Servicedeklaration om föreningsbidrag

De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala föreningarnas verksamhet inom Vetlanda kommun för en bred och varierad kultur- och fritidsverksamhet.

Genom stöd till föreningslivet medverkar vi till att skapa en bättre samhällsmiljö, under­lättar för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritid, främjar utvecklingen i demokratiskt och solidariskt tänkande och stödjer folkhälsoarbetet i kommunen. Föreningsbidragen finns beskrivna i Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser och erhålls i överensstämmelse med dessa.

Vi lovar

  • Beviljade medlems- lokal- och aktivitetsbidrag utbetalas under mars månad varje år
  • Beviljade investeringsbidrag utbetalas efter ekonomisk redovisning
  • Övriga bidrag enligt gällande bidragsbestämmelser som söks och beviljas löpande under året betalas ut efter redovisning
  • Bidragsansökningar som inte har en tydlig koppling till gällande bidrags­bestämmelser handläggs skyndsamt och beslut tas vid närmast kommande sammanträde med kultur- och fritidsnämnden
  • Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder rådgivning kring hur man startar och bedriver föreningsverksamhet
  • Föreningslivet inbjuds till informationsträff en gång per år.

Servicedeklarationens gräns

För att erhålla bidrag ska förening uppfylla de villkor som ställs i Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser under ”Allmänna bestämmelser”.

Ditt ansvar

Vi förväntar oss att du skickar in bidragsansökan inom utsatt tid och att ansökan är komplett.