Servicedeklaration om föreningsbidrag

De kommunala bidragen avser att stimulera de lokala föreningarnas verksamhet inom Vetlanda kommun för en bred och varierad kultur- och fritidsverksamhet.

Genom stöd till föreningslivet medverkar vi till att skapa en bättre samhällsmiljö, under­lättar för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritid, främjar utvecklingen i demokratiskt och solidariskt tänkande och stödjer folkhälsoarbetet i kommunen. Föreningsbidragen finns beskrivna i Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser och erhålls i överensstämmelse med dessa.

Vi lovar

  • Beviljade medlems- lokal- och aktivitetsbidrag utbetalas under april-maj månad varje år
  • Beviljade investeringsbidrag utbetalas efter ekonomisk redovisning
  • Övriga bidrag enligt gällande bidragsbestämmelser som söks och beviljas löpande under året betalas ut efter redovisning
  • Bidragsansökningar som inte har en tydlig koppling till gällande bidrags­bestämmelser handläggs skyndsamt och beslut tas vid närmast kommande sammanträde med kultur- och fritidsnämnden
  • Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder rådgivning kring hur man startar och bedriver föreningsverksamhet
  • Föreningslivet inbjuds till informationsträff en gång per år. Föreningar som erhåller bidrag har obligatorisk närvaroplikt med minst två personer.

Servicedeklarationens gräns

För att erhålla bidrag ska förening uppfylla de villkor som ställs i Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser under ”Allmänna bestämmelser”.

Ditt ansvar

Vi förväntar oss att du skickar in bidragsansökan inom utsatt tid och att ansökan är komplett.