Kvalitet i fritidshemmen

Tillsammans med skolan bidrar fritidshemmen till elevernas allsidiga utveckling och lärande. För att hålla hög kvalitet har fritidshemmen tre målområden.

Fritidshemmen kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven. Innehållsmässigt kompletterar fritidshemmen skolan genom att ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

Fritidshemmens tre målområden

Både du och ditt barn ska känna sig trygga och delaktiga och veta vilka mål och syften som finns. Vetlanda kommun jobbar för att eleverna på fritidshemmen bland annat ska utveckla sina förmågor i att pröva sina idéer, lösa problem, samarbeta och kommunicera.

Fritidshemmen jobbar kontinuerligt med:

Samverkan

 • Vårdnadshavarna känner sig trygga och delaktiga med fritidshemmet och dess verksamhet.
 • Vårdnadshavarna är förtrogna med fritidshemmets riktlinjer och verksamhetens mål och syfte.
 • Fritidshemmet stödjer elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv, genom utbyte av kunskaper och erfarenheter i samverkan med förskolans och skolans personal.
 • Eleverna får en vidgad omvärldssyn genom fritidshemmets samverkan med föreningslivet och samhället i övrigt.

Demokrati och värdegrund

 • Eleverna känner sig trygga i fritidshemmet och dess verksamhet.
 • Eleverna samverkar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Eleverna ges möjlighet att vara delaktiga, ha inflytande och ta eget ansvar i fritidshemmets verksamhet.

Lärande och kunskaper

I fritidshemmets verksamhet utvecklar eleverna sina förmågor att

 • pröva och utveckla sina idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • skapa och upprätthålla goda relationer, samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt som grund.
 • kommunicera med språkliga uttrycks-former i olika sammanhang och för skilda syften.
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • röra sig allsidigt i olika miljöer, samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Skolplan och läroplan styr fritidshemmet

Fritidshemmet regleras i skollagen, kapitel 1-6 och 14. Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet. Där har fritidshemmen ett eget kapitel Länk till annan webbplats.. Även de allmänna råden för fritidshem ger stöd och vägledning.

Elever med behov av särskilt stöd

Om ditt barn behöver särskilt stöd och hjälp får barnet det i samråd med elevhälsoteamet på skolan. Det finns särskilda rutiner för detta som du kan läsa mer om i våra riktlinjer för barn- och elevhälsa Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Arbete mot kränkande behandling

I fritidshemmens uppdrag ingår att arbeta förebyggande och främjande mot diskriminering och kränkande behandling. Varje år gör skolorna en plan där fritidshemmen ingår.

Du kan läsa mer om arbetet mot kränkningar och mobbning på sidan om Hälsa och stöd för barn och unga.