Vision, riktningar, uppdrag och mål

Grunden i Vetlanda kommuns styrnings- och kvalitetsarbete för mandatperioden 2020-2023 är kommunfullmäktiges vision, riktningar, uppdrag och mål.

Vision 2050: Vetlanda - här växer människor och företag

Vi växer tillsammans i en kommun som är attraktiv, hållbar och nytänkande. Till ett lättbott och vänligt Vetlanda söker sig företag och människor som utvecklas, trivs och stannar. Vi är ett Vetlanda där alla får vara med och där nya idéer utvecklas tillsammans med medborgare, näringsliv och föreningar.

Riktningar 2030 och mål 2020-2023

Den attraktiva kommunen

Vi skapar en attraktiv kommun och plats dit människor och företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar. Vetlanda upplevs som lättbott och vänligt.

Vetlanda är attraktivt med:
En kommunal service som ser och möter behov och skapar möjligheter

Möjligheter till högre utbildning, livslångt lärande och en skola av god kvalitet

Boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov

Ett välmående och växande näringsliv

Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang

En levande landsbygd och stadsmiljö

Välfungerande kommunikationer och infrastruktur

Nöjda och vänliga medborgare och medarbetare

Ett rikt kulturliv och aktiv besöksnäring

Vetlanda kommun som en attraktiv arbetsgivare

Mål 1 år 2020-2023: 30 000 invånare 2030

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

Uppföljning görs inom följande målområden:

 • Fler bostäder.
 • Bättre infrastruktur i hela kommunen.
 • Fler nöjda medborgare.

Mål 2 år 2020-2023: Service i toppklass

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra högsta nivå.

Uppföljning görs inom följande målområden:

 • Bättre omsorgsverksamhet.
 • Bättre skola/utbildning.
 • Bättre tjänster inom kommunens kultur- och fritidssektor.
 • Bättre tjänster inom övriga verksamheter i kommunens organisation.

Den hållbart växande kommunen

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro.

Vetlanda är hållbart växande med:
Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal ekonomi i balans.

Ett socialt hållbart Vetlanda som är tryggt och där olikheter välkomnas och medborgare inkluderas. Ett samhälle som präglas av god tillgänglighet och där jämlikhet, hälsa och god arbetsmiljö är i fokus.

Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och där den biologiska mångfalden bevaras och det finns tillgång till upplevelserik natur. Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade.

Mål 3 år 2020 – 2023: Hållbart i alla led

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet.

Uppföljning görs inom följande målområden:

 • Social hållbarhet
  • Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll.
  • Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till sin rätt.
  • Ökad trygghet.
  • Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö.
 • Ekonomisk hålbarhet
  • Resurshushållning med en god kommunal ekonomi i balans.
 • Ekologisk hållbarhet
  • Bevara biologisk mångfald och tillgång till upplevelserik miljö.
  • Ökad klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.

Den nytänkande kommunen

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande.

Vetlanda är nytänkande med:
Ett företagsklimat som främjar innovation och utveckling samt goda möjligheter för kommunens ungdomar att få pröva på eget entreprenörskap.

En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande

Utveckling av idéer i samverkan mellan medborgare, näringsliv, föreningar och Vetlanda kommun

Verksamheter inom Vetlanda kommun som premierar nytänkande som bidrar till ökad ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Organisationskulturen kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att testa nytt, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling med digitalisering som möjliggörare.

Mål 4 år 2020-2023: Nytänkande och livslångt lärande

I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en kultur som präglas av nytänkande.

Uppföljning görs inom följande målområden:

 • Livslångt lärande med en ökad utbildning och en kompetenshöjning hos kommunens medborgare.
 • En ökad digitalisering i kommunens verksamheter för att kunna utveckla och förbättra service och tjänster.
 • Fler nya innovationer i kommunens egna verksamheter och hos företagen inom kommunens geografiska område.
 • En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av största nytta för kommunen och medborgarna.
 • Mer nytänkande präglad av en förändringskultur i alla kommunens verksamheter.
Vision 2050

Uppdrag

Kommunfullmäktiges tre uppdrag kan sammanfattas i nyckelorden demokrati, välfärd och tillväxt.

Demokrati

Demokrati handlar både om att medborgare ska ha inflytande och att politiken kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. Demokrati betyder både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att ge en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som till exempel kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Kommunen ska långsiktigt arbeta för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också ”mänskligt växande” och personlig utveckling.

Värdegrund

Vår värdegrund ska fungera som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Vetlanda kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.

De fyra kärnvärdena i värdegrunden är:

 • Glädje
 • Mod
 • Respekt
 • Tillsammans