Detaljplan för del av Stensåkra 3:1 med flera, Vetlanda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 18 april 2024

Syftet med planen är att möjliggöra för vidareutveckling av bostadsområdet Stensåkra genom nya bostäder. Bostäderna ska samspela med omkringliggande natur- och kulturmiljö på ett sådant sätt att de harmoniserar med befintlig bebyggelse och samtidigt ger Kantarellvägen en mer stadsmässig karaktär. Syftet är också att säkerställa god tillgänglighet i området samt att lyfta de kulturvärden som finns på plats. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra cirka 18 bostäder.

Planområde inom gul, streckad linje

Planområde inom gul, streckad linje

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 april 2024.

Detaljplanen, upprättad 19 juli 2023, antogs av kommunfullmäktige 20 mars 2024, § 36.

Länsstyrelsen har 9 april 2024 beslutat enligt 11 kap. 10 § och 13 kap. 4 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut 17 april 2024. Några överklaganden har inte kommit in.

Vid frågor hänvisas till kontaktuppgifterna nedan.