Ändring av detaljplaner nummer 12, 115 och 352, genom upphävande av tomtindelning inom kvarteret Falken i Vetlanda tätort

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 18 april 2024

Syftet med ändring av detaljplaner var att upphäva gällande tomtindelningsbestämmelser för samtliga fastigheter inom kvarteret Falken. Som en följd av denna ändring kan fastigheten Falken 15 avstyckas och reglering av mark mellan Falken 14 och Falken 15 där en komplement byggdes över fastighetsgränser blir möjlig.

I övrigt fortsätter berörda detaljplaner gälla oförändrat.

Detaljplanen upprätad 8 februari 2024, antogs av kommunfullmäktige 20 mars 2024, § 38 och har vunnit laga kraft den 18 april 2024.

Länsstyrelsen har den 2 april 2024 beslutat enligt 11 kap 10 § och 13 kap 4 § plan- och byglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut 17 april 2024. Några överklaganden har inte kommit in.

Vid frågor hänvisas till kontaktuppgifterna nedan

Översiktskarta som visar detaljplaneområde

Området som berörs av detaljplanändring genom upphävande av tomtindelning är markerad med röd skraffering