Servicedeklaration för skogs och naturmark

Vetlanda kommun äger cirka 2 000 hektar skogs- och naturmark, främst runt tätorterna i kommunen och är förvärvade bland annat för framtida exploatering.

Vi lovar

  • Försöka bedriva skogsbruket på ett så miljövänligt sätt som möjligt med beaktande av skogens egen betydelse för växter och djur, för vattenbalans, lokalklimat och inte minst för rekreation. Variation och biologisk mångfald ska vara ett ledord för skötseln av kommunens skogar.
  • Sköta skogen utifrån de regler som skogsvårdslagen och certifieringsregler inom FSC och PEFC kräver.
  • Använda oss av alternativa skötselmetoder som att hägna in och beta marker som hotas av igenväxning.
  • De som bor i direkt anslutning till kommunens skogs- och naturmark får vara med och påverka trädbeståndet i samråd med Vetlanda kommun och skötseln inom cirka tio meter från tomt.
  • Vi avverkar inte för solceller.
  • Cirka var femte år återkomma med åtgärder i de mest tätortsnära delarna.
  • Avverkning intill bebyggelse föregås av information till närboende.
  • Permanenta stigar rensas från ris och att vägar återställs efter eventuella körskador i samband med avverkning.

Tjänstens gräns

Vi avverkar inte träd på privata tomter annat än i samband med kommunala anläggningsarbeten.

Ditt ansvar

Vid fel och brister anmäls detta via tekniska kontorets expedition under kontorstid på telefon. Besked lämnas inom två arbetsdagar om beräknad tid för avhjälpande av felet.