Så sköter du ditt enskilda avlopp

Som fastighetsägare har du ansvar för att kontrollera ditt enskilda avlopp. Det är viktigt att du gör regelbundna kontroller, så att du tidigt upptäcker problem och kan åtgärda dem.

Dålig skötsel kan leda till negativ miljöpåverkan och att anläggningen slutar fungera.

Var rädd om bakterierna

Undvik fosfathaltiga tvätt-, disk- och rengöringsmedel och var noga med att dosera rätt. Fosfor är det ämne som påverkar våra vattendrag mest negativt genom övergödning.

Reningen i en markbädd/infiltration sker främst med hjälp av marklevande bakterier. Det är därför viktigt att anläggningen inte tillförs ämnen som kan skada dessa bakterier. Exempel på sådana ämnen är starka kemikalier, läkemedel och vätskor som innehåller klor och andra bakteriedödande ämnen.

Vad får jag spola ner i toaletten?

Toaletten ska inte användas som papperskorg. Bindor, tops, kondomer och överblivna läkemedel hör inte hemma i avloppet. Cigarettfimpar och snus innehåller kadmium och ska inte heller kastas i avloppet.

Slamavskiljare

För att slamavskiljaren ska fungera på bästa sätt, kontrollera att:

 • Brunnen är tät och att locket är helt och ligger på ordentligt.
 • Flytslammet inte har blivit så tjockt att det växer över inloppet eller att inkommande vatten samlas ovanpå.
 • Det inte finns något slam i sista kammaren. Annars bör slammet flyttas över till första kammaren i väntan på extra slamtömning.
 • Se även till att utloppet från slamavskiljaren är försett med ett T-rör som förhindrar att slam följer med vattnet in i bädden.

Fördelningsbrunn

Mellan slamavskiljaren och efterföljande reningssteg bör det finnas en fördelningsbrunn. Kontrollera att:

 • Lika mycket vatten fördelas till alla spridningsledningar. Ojämn belastning på spridarledningarna ger ett sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd.
 • Det inte finns slam eller skräp i brunnen. Eventuellt slam och skräp måste samlas upp och brunnen spolas ren. Annars kan bädden snabbt sätta igen vilket innebär att bädden förstörs och reningen upphör.
 • Vattennivån inte ligger över utloppsrören. Då fungerar inte bädden som den ska.

Pumpbrunn

Ibland uppnås inte självfall och en pumpbrunn behöver då installeras. Kontrollera att:

 • Pumpen går igång vid önskad vattennivå.
 • Pumpen är försedd med ett fungerande larm.
 • Eluttaget är säkrat mot fukt.
 • Volymen vatten som pumpas ut vid varje pumptillslag är anpassad till anläggningens utformning.

Luftningsrör

Din avloppsanläggning har luftningsrör. Kontrollera att:

 • Luftningsrören är försedda med huv för att förhindra att löv, snö och regnvatten kommer ner i röret och täpper igen luftningen.
 • Luftningsrören inte innehåller jord, slam eller liknande. Rören måste då spolas.
 • Det inte står vatten i spridningsledningarna under en längre tid genom att föra ner en mätsticka eller en ficklampa i luftningsrören. Vatten i spridningsledningarna kan bero på:
  • Högt grundvatten. Mät igen när grundvattnet sjunkit, eventuellt kan dränering bli nödvändig.
  • För hög vattenbelastning. Minska belastningen eller bygg ut anläggningen (kräver tillstånd från miljö- och byggförvaltningen).
  • Igensatta hål i spridningsledningarna. Kan hjälpa att försöka spola ledningarna via luftningsrören. Spolning bör ske i samband med slamtömning.
  • Markförhållanden som inte är lämpliga för infiltration.

Allmänna tips

 • Marken ovanför spridningsledningarna ska vara så orörd som möjligt och absolut inte belastas av fordon eller djur.
 • Avloppsanordningen bör inte vara bevuxen av för stora buskar vars rötter kan skada anläggningen.
 • Vatten från backspolning av filter ska inte gå ut i infiltrationen då salterna i detta vatten slår ut bakterierna.
 • Töm inte jacuzzin ut i avloppet, den stora vattenmängden kan göra att slam följer med ut i bädden.

Om du får stopp i avloppet

Försök att lokalisera vart stoppet har uppstått och kontakta slam­tömnings­entreprenör, avlopps­entreprenör eller annan sakkunnig som kan hjälpa dig att reda ut orsaken till stoppet och hur det ska åtgärdas.

Om åtgärden innebär att hela eller delar av anläggningen behöver byta ut eller på något sätt korrigeras ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen för att kontrollera om åtgärden kräver en anmälan eller ett nytt tillstånd. Åtgärder som att spola spridarledningarna eller att göra en extra slamtömning är inte anmälningspliktiga.