Vetlanda starkt framåt i Suicide Zeros kommunbarometer

Varje år skickar den ideella organisationen Suicid Zero ut en enkät till samtliga kommuner i Sverige som sedan sammanställs i en så kallad kommunbarometer. Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om kommunernas arbete när det handlar om att förebygga suicid. Vetlanda kommun går starkt framåt i den senaste rapporten.

Nyhet Suicid Zero kommunbarometer 2024

Rapporten baseras på en enkät som skickades ut till landets 290 kommuner under hösten 2023 och där 231 kommuner svarade. Kommunernas arbete betygsätts enligt en poängskala 0–29 och sammanställningen visar på tydliga framsteg jämfört med tidigare undersökningar.

  • Vetlanda kommun är en av de 75 kommuner som kommer upp till en grön markering med 24 poäng och bedöms ha ett väl fungerande arbete. Vetlanda är därmed näst bäst i länet efter Jönköping. Vetlanda kommun hade 18 poäng 2022 och 15 poäng 2023.
  • De flesta kommunerna får en gul markering och ligger i skalan 11–20. Det innebär att kommunen behöver utveckla arbetet men har fungerande insatser inom flera viktiga områden.
  • 42 kommuner ligger på 0–10 poäng och får en röd markering. De här kommunerna samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att förebygga suicidförsök och suicid.

Långsiktigt arbete nyckel till framgång

Att Vetlandas siffror ser betydligt bättre ut i år än tidigare handlar om kontinuitet och samverkan i arbetet.

–Det är ett bevis på att långsiktigt och målmedvetet arbete lönar sig. Kontinuitet är alltid nyckel till framgång, inte minst när det gäller folkhälsoarbete, säger folkhälsosamordnare Morgan Miledal.

Det är många olika saker som har lett fram till den förbättring vi ser i rapporten. De största framgångsfaktorerna är att det via vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter nu finns träffpunkter där äldre kan ses, vilket har minskat känslan av ensamhet bland många äldre. Hälsocenter finns till för de kommuninvånare som vill få stöd och förändra sina levnadsvanor för en bättre och bibehållen hälsa. Dessutom har projektet "Bästa platsen" fått en permanent projektledare som kontinuerligt arbetar med ungdomar för att förbättra deras psykiska hälsa.

Föreläsningar och informationskampanjer i samband med Suicidpreventiva veckan är också några av de grejer som hjälper till.

–Vi har haft fler utbildningar i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) och delar information till kommunens förvaltningar som beskriver hur vi ska hantera hot om suicid. Sen har vi förändrade rutiner och nya mallar som ser till att viktig information från räddningstjänsten når läkaren efter det mest akuta skedet, förklarar Morgan Miledal.