Projekt som ger naturen nytt liv

För att bevara Vetlandas rika natur och skapa goda möjligheter till naturupplevelser, jobbar kommunen aktivt med olika naturvårdsprojekt. Projekten och insatserna ser väldigt olika ut. Just nu finns det åtta aktiva projekt. Nedan kikar vi lite närmare på några av dem.

En bäck där biotopvårdsåtgärder gjorts

– När vi utför de här projekten ger ekosystemet tillbaka genom bland annat biologisk mångfald, trevligare natur att vistas i, renare vatten, pollinering, förbättrad luftkvalité och vi blir bättre rustade för klimatförändringar. Det är sådant vi kallar för ekosystemtjänster, säger Hanna Karlsson, naturvårdshandläggare på Vetlanda kommun.

I vår inviger vi ett fågeltorn i två våningar vid sjön Smedbälgen i Nye. I närheten finns en mindre parkeringsyta med en markerad stig ut till fågeltornet. Informationsskyltar finns uppsatta både vid parkeringen och i fågeltornet som berättar vad besökaren kan få se.

Våtmark skapas i Brunnsgård

I samband med att en stor dagvattendamm anläggs i Brunnsgård, skapar kommunen även en våtmark och utformar dikessystemet. Detta bidrar till renare vatten och jämnare flöde.

– Det kommer bli fåglar, insekter och grodor. I och med den stora sedimentationsdammen som är gjord nedströms tror vi att många fåglar hittar hit. Växtligheten kommer fort och vi får även växtlighet i vattnet. En bänk placeras vid våtmarken. Vi gör detta för biologisk mångfald och för att hantera dagvatten i första hand. Som en bonus kommer det bli en plats värd att besöka, förklarar Hanna.

Våtmarken utformar vi med flacka slänter och varierat djup. Dikena blir slingrande, de får flacka slänter och på någon sträcka blir det ett dike i flera nivåer. För att öka kunskapen om våtmarker, dagvattenhantering och allemansrätten sätter vi upp skyltar utmed stigarna.

Vid bänken kan du slå dig ner och spana efter fåglar eller bara vila. Runt våtmarken och dagvattendammen finns det redan stigar och nya vägar anläggs för att människor ska kunna röra sig i området.

Restaurera vattendrag

När vi människor har påverkat vattendrag genom att gräva ur eller om, blir det sällan bra för vattendragets ekologi och dess naturliga funktion försämras. Biotopvård handlar om att restaurera vattendraget till ett mer naturligt stadie för att återställa det så att djur- och växtliv ska trivas. Mikrolivet är väldigt viktigt för ett vattendrag.

– En restaurering kan man göra genom att lägga ut sten, grus och död ved eller rent av meandra vattendraget igen, det vill säga göra det slingrande. Ibland finns det vandringshinder som behöver åtgärdas, så att bland annat fiskar kan ta sig fram. Det är också bra att skapa kantzoner med löv, flacka slänter och bygga upp svämplan, en yta som ska kunna översvämmas då och då, säger Hanna.

Biotopvård Brostugubäcken

Emåförbundet har tillsammans med Vetlanda kommun tagit fram en åtgärdsplan med restaureringsförslag för Brostugubäcken. Det ska bidra med bland annat en högre biologisk mångfald vid bäcken.

Brostugubäcken rinner norr om Vetlanda tätort. Den är kraftigt påverkad av rensning, utdikning och närliggande industrier. Vi ska återskapa ett mer slingrande lopp, forsla till sten och grus till vattendraget för att skapa lekbottnar, funktionella kantzoner med löv för beskuggning och tillförsel av organiskt material till bäcken samt åtgärda vandringshinder. Syftet är att bidra till att Brostugubäcken får tillbaka en mer naturlig bäckmiljö med högre biologisk mångfald och fungerande strömvattenbiotop.

Personer som håvar i bäcken

Emåförbundet genomför en inventering av fiskbeståndet.

Biotopvård Vetlandabäcken Nydala

Vetlandabäcken har historiskt rensats, dikats och rätats ut. Vi har de senaste åren lagt stora resurser på att få tillbaka mer naturlighet i vattendraget. Vetlandabäcken är också påverkat av dagvatten. Vi har genomfört flertalet projekt för att hantera dagvattnet för att få ett renare vatten i bäcken.

Projektet vid Nydala är ett projekt där vi ska hantera dagvattnet separat och skapa mer variation i bäckstråket. Åtgärderna gör att dagvattnet kan hanteras separat innan det rinner vidare i bäcken.

Fler naturvårdsprojekt

Våra naturvårdsprojekt är bidragsprojekt och utan bidrag från LONA och LOVA hade vi aldrig kunnat genomföra denna typ av stora projekt.

Du kan läsa mer om projekten och även hitta andra projekt på vår sida om Naturvård i Vetlanda kommun. Där finns även information om bland annat allemansrätten, invasiva arter och en jättebra naturguide över Vetlanda kommun.