Länsmuseet utför kulturmiljöutredning 

Just nu åker det runt en bil i kommunen med texten Jönköpings läns museum upptryckt på sidorna.  Länsmuseet utför en kulturhistorisk utredning som blir en del av det underlag som behövs i arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

I den nya översiktsplanen finns platser i kommunen som är viktiga för vår historia och vår kulturmiljö. Det kan vara områden som behöver tas om hand och skyddas med regler och i vissa fall måste en särskild beskrivning göras i arbetet med detaljplaner. 

Den utredning som länsmuseet gör blir ett underlag till kommunens arbete med översiktsplanen och en grund för planering och bygglov framöver. 

– Det är ett arbete som gör planeringen tydligare när det kommer till kulturvärden. Det underlag vi har idag är för gammalt så vi behöver få fram ny information, säger planarkitekt Martin Karlsson.

Uppdraget består av två delar. I den första delen ska vi lista all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Och i nästa steg beskriver vi särskilt värdefulla byggnader eller platser.  

– Vi inventerar alla våra tätorter, även mindre byar, fortsätter Martin Karlsson. 

Rapporten, som ska vara klar i oktober, ska innehålla korta beskrivningar och rekommendationer på hur vi ska skydda platserna. 

Vi tittar också på hur landskapet ser ut i Vetlanda kommun. Landskaps­analysen är ett stöd för att kunna bedöma de problem som kan uppstå vid olika ingrepp vid markanvändning i framtiden. Även den här analysen är ett underlag till översiktsplanen och ska vara klar i november.

 

De tätorter som omfattas:

Del 1: Vetlanda, Ekenässjön, Landsbro, Korsberga, Kvillsfors Björköby, Holsby och Myresjö.

Del 2: Alseda, Bäckaby, Farstorp, Hultanäs, Karlstorp, Lemnhult, Myresjö, Nye, Näshult, Pauliström, Skede, Skirö, Stenberga och Ädelfors.