Förskoleklass och grundskola

I Vetlanda kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den förskoleklass eller grundskola som du tycker passar ditt barn bäst.

Val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola.

I början på året får alla som ska börja förskoleklass respektive årskurs 7 ett brev hem med information om val av skola. Du gör ditt val av skola till förskoleklass den 15 januari till 15 februari och ditt val av skola till årskurs 7 mellan den 7 januari och 7 februari.

Om många väljer samma skola följer vi riktlinjer för val av skolaöppnas i nytt fönster som styr vilka elever som får gå på skolan.

Urvalsprinciper

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen/Relativ närhet

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst skolväg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Se exempel nedan.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar, gång- eller cykelväg.

Med alternativ skola menas den kommunala skola som ligger närmast elevens hem, bortsett från skolan som urvalet gäller.

Om du bor utanför centralorten kan du ha rätt till skolskjuts.

Den relativa närhetsprincipen

Exempel: Adrian har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin nästa närmaste skola (950-800=150 meter). Hanna har 600 meter till skolan hon önskat och 650 meter till sin nästa närmaste skola (650-600=50 meter). Adrian får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Förskoleklass

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler. Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola.

I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, totalt 525 timmar per år. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen. Skollunch ingår.

Grundskolor i Vetlanda centralort

Varje skola har sin egen hemsida.

Grundskolor i övriga kommunen

Varje skola har sin egen hemsida.

Tidigare skolstart

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

 • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
 • i årskurs ett i grundskola eller grundsärskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare gör du en ansökan via vår e-tjänst Tidigare skolstart. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer.

Byte till annan skola i kommunen

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet. Det är grundskolechefen som beslutar om skolbyte.

Byte till skola i annan kommun eller fristående skola

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommunöppnas i nytt fönster.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Bor du i en annan kommun och vill gå i en av Vetlanda kommuns skolor kontaktar du din hemkommun.

Nyinflyttad

Om du ska flytta till Vetlanda kommun och har barn i skolåldern, behöver du meddela oss så vi kan placera barnet i en skola.

Navet - förskola och skola för nyanlända elever

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Lov- och läsårstider

Läsåret 2019/2020

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 19 augusti till 22 december 2020

 • Lov 15 september
 • 26-30 oktober (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 13 januari till 11 juni 2021
Gymnasiet 12 januari till 11 juni 2021

 • Lov 5 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 15-19 februari (vecka 7)
 • Påsklov 6-9 april (vecka 14)
 • Lov 14 maj