Så arbetar vi med hälso- och sjukvård

Vetlanda kommun har många olika insatser inom hälso- och sjukvården. Här följer ett urval av de tjänster som finns för dig som bor i kommunen.

Demenssjuksköterska

Demenssjuk­sköterskan kan ge dig råd, stöd och väg­ledning om du har drabbats av eller har frågor om demens­sjukdomar. Exempel på insatser:

  • vara rådgivande
  • erbjuda enskilda samtal
  • göra hembesök eller ta emot besök
  • medverka vid vård­planeringar
  • sprida kunskap inom demens­området
  • ge stöd och utbildning till anhöriga och när­stående till personer med demens­sjukdom
  • förmedla kontakt internt eller externt beroende på problematik

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.

MAS kan ge dig råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är MAS som ser till att det finns rutiner för att hantera avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria, om en vårdtagare utsatts för allvarlig skada eller risk för skada i samband med vård och behandling.

Palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsvård i ett skede när sjukdom inte längre svarar på botande behandling. Det kan vara vård i hemmet eller på en korttids­enhet.

Du kommer vara delaktig i planeringen av vården och information och stöd erbjuds till dina närstående.

Syftet med palliativ vård är inte att förlänga livet, utan att hjälpa personen att uppnå bästa möjliga livs­kvalitet genom att främja väl­befinnande och ge god symtom­lindring. Team­arbetet är viktigt i den palliativa vården och den hälso- och sjukvårds­personal som du möter dygnet runt är kompetent inom området.

Oasen på Bäckagården bedrivs palliativ vård. Till Oasen kommer du genom beslut från bistånds­handläggare.

Patientnämnden

Patientnämnden Länk till annan webbplats. är en oberoende instans som du kan vända dig till om du som patient, anhörig eller personal har klagomål, synpunkter, frågor eller förslag när det gäller den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.