När blir tvångsvård aktuellt och vem beslutar?

Om en person med missbruksproblem inte samtycker till vård kan det bli aktuellt med tvångsvård.

Vården sker enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Länk till annan webbplats.

När ska det beslutas om tvångsvård?

Tvångsvård ska beslutas om någon, till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på något annat sätt. Likaså om personen till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Vem beslutar?

Socialförvaltningen utreder men det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.

Eventuell tvångsvård inleds alltid på ett av SiS (Statens Institutionsstyrelse) anvisade LVM-institutioner. Bedöms det lämpligt kan vården efter en viss tid övergå till en placering på annat HVB-hem, familjehem, träningslägenhet eller egna hemmet. Vid eventuellt återfall får personen åka tillbaka till den sedan tidigare anvisade LVM-institutionen.