Överförmyndarens uppdrag

Huvuduppgiften för överförmyndaren är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Tillsynen ska ge skydd mot rättsförluster för personer som, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, olika slags funktions­hinder eller är underåriga, inte själva kan ta tillvara på sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.