Detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye, Vetlanda kommun

Detaljplanen har vunnit laga kraft 15 juni 2023.

Syfte

Syftet med planen är att tillmötesgå önskemål om ändrad markanvändning både från Vetlanda kommun och enskilda intressenter. Den gällande detaljplanen från 1979 (plan 297, laga kraft 25 oktober 1979) med dess markanvändning förhindrar idag ett antal önskade åtgärder. Planförslaget avser att förändra markanvändningen så att den stämmer överens med dagens faktiska användning samt att möjliggöra fastighetsförändringar för kommande försäljningar.

Planområdet i Nye tätort

Planområdet i Nye tätort

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 juni 2023.

Detaljplanen, upprättad 3 november 2021, antogs av kommunfullmäktige 17 maj 2023, § 118.

Länsstyrelsen har 2 juni 2023 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Tiden för överklagande gick ut 14 juni 2023. Några överklaganden har inte kommit in.

Frågor besvaras av Johan Karlsson på telefonnummer 0383‑971 06
eller via e-post Johan.Karlsson1@vetlanda.se.