Detaljplan för del av Storegården 1:1 med flera, Melavägens förlängning

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 17 november 2020.

Detaljplanen, upprättad den 9 januari 2019, antogs av kommunfullmäktige den 20 mars 2019, § 40.

Länsstyrelsen har den 4 april 2019 beslutat enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen att inte pröva kommunens antagandebeslut.

Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen som i dom 2 april 2020 avslagit överklagandet, mål nr P 2117-9.

Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som 17 november 2020 meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd, mål nr P 4916-20.