Grundskola

Du som vårdnadshavare väljer tillsammans med ditt barn den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. E-tjänsterna för skolval är öppna den 15 januari till och med den 15 februari.

Förskoleklass, val av skola

Du som vårdnadshavare har rätt att välja skola.

Barnen börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt. I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, måndag till torsdag, totalt 525 timmar per år. Förskoleklass är gratis och verksamheten följer läroplanen. Skollunch ingår.

Om ditt barn har förskola eller pedagogisk omsorg avslutas den platsen 31 juli.

Om ditt barn behöver fritidshem, skolskjuts eller specialkost behöver du skicka in en ansökan via våra e-tjänster när du vet vilken skola barnet placerats på.

Så fungerar valet av skola

I början på året får alla som ska börja förskoleklass information, antingen via appen Edlevo eller som brev, om val av skola.

I mars får du besked om vilken skola ditt barn får gå i. Längre fram får du även en inbjudan till föräldramöte på skolan.

Så fördelar vi platserna om det blir fullt på en skola

Om många väljer samma skola följer vi riktlinjer för val av skola Pdf, 233 kB, öppnas i nytt fönster. som styr vilka elever som får gå på skolan.

Urvalsprinciper

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Relativ närhet

Vi tillämpar inte syskonförtur.

Relativ närhet

Vårdnadshavarens önskemål om skola får inte gå ut över ett annat barns rätt till en skola nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerat i den skola som ligger närmast hemmet.

OBS! Med hemmet avses barnets folkbokföringsadress vid sista datum för skolval. Kontakta oss om du vet att du ska flytta.

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst skolväg till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Se exempel nedan.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar, gång- eller cykelväg.

Med alternativ skola menas den kommunala skola som ligger närmast elevens hem, bortsett från skolan som urvalet gäller.

Den relativa närhetsprincipen

Exempel: Adrian har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin nästa närmaste skola (950-800=150 meter). Hanna har 600 meter till skolan hon önskat och 650 meter till sin nästa närmaste skola (650-600=50 meter). Adrian får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Förskoleklass, ansök om fritidshem, skolskjuts och specialkost

Om ditt barn behöver fritidshem, skolskjuts eller specialkost ska du skicka in en ansökan när du vet vilken skola ditt barn placerats på.

Observera att skolskjuts enbart gäller mellan hem och skola, inte fritidshem.

Årskurs 7, val av skola

I början på året får alla som ska börja årskurs 7 information, antingen via appen Edlevo eller som brev, om val av skola.

Du gör ditt skolval till årskurs 7 Länk till annan webbplats. mellan den 15 januari och 15 februari.

Skolskjuts årskurs 7

Elev som börjar årskurs 7 och är skolskjutsberättigad får automatiskt skolskjuts och behöver inte göra någon ansökan. Busstider och information om skolskjutsen publiceras i skolskjutsportalen Länk till annan webbplats. under vecka 32. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation.

Grundskolor i Vetlanda centralort

Varje skola har sin egen hemsida.

Grundskolor i övriga kommunen

Varje skola har sin egen hemsida.

Tidigare skolstart

Enligt skollagen har du som vårdnadshavare möjlighet att begära tidigare skolstart

  • i förskoleklass det år barnet fyller fem år eller
  • i årskurs ett i grundskola eller anpassad grundskola höstterminen det år barnet fyller sex år.

Om du vill att ditt barn börjar skolan tidigare ansöker du om tidigare skolstart Länk till annan webbplats.. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda signera ansökan.

Innan du får besked gör vi en utredning. Rektor på den aktuella skolan ansvarar för utredningen.

Skolverket har bra information om tidigare skolstart om du vill läsa mer. Länk till annan webbplats.

Extra studietid för elever i årskurs 4–9

Alla elever i årskurs 4–9 erbjuds extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Extra studietid är en del av utbildningen i grundskolan och utgör ett komplement till den ordinarie undervisningen. Den omfattar två timmar i veckan fördelade på två till tre tillfällen i veckan.

Har du anmält ditt barn är det obligatorisk närvaro på den extra studietiden under hela terminen, precis som i ett vanligt skolämne.

Du anmäler ditt barn till extra studietid för en hel termin, en termin i taget. Länk till annan webbplats.

Skolskjuts vid extra studietid

Den extra studietiden förläggs i huvudsak efter skolans slut. Det kan innebära att vissa elever inte längre kan åka från skolan med sin ordinarie skolskjuts. De elever som har rätt till skolskjuts och anmäler sig till en hel termins extra studietid får sin skolskjuts anpassad efter studietidens slut.

Om en elev är anmäld till extra studietid men uteblir ansvarar vårdnadshavare för elevens transport hem.

Ansöka till skola i annan kommun eller fristående skola

Vill du gå i skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommun Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Vill du gå i en fristående skola kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Bor du i en annan kommun och vill gå i en av Vetlanda kommuns skolor kontaktar du din hemkommun.

Byte till annan skola i kommunen

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet. Det är grundskolechef som beslutar om skolbyte.

Nyinflyttad

Om du ska flytta till Vetlanda kommun och har barn i skolåldern, behöver du meddela oss så vi kan placera barnet i en skola.

Nyanländ från annat land

Du som är nyanländ hör av dig till kontaktcenter som förmedlar kontakt med Carina Ryberg, cental kartläggare inom förskola och skola. Hon hjälper dig att få kontakt med rätt personer och enheter inom förskola och skola och vet vad du har för möjligheter och rättigheter.

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor Länk till annan webbplats.