Nytt besked om boenden för flyktingar från Ukraina

Vetlanda kommun vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och anmält boenden till flyktingar från Ukraina. Migrations­verket meddelade i veckan att boende­situationen har stabiliserats. Det innebär att det i nuläget inte finns behov av evakuerings­bostäder i Jönköpings län.

– Vi är tacksamma för alla som på kort varsel har ställt upp. Vi har kontaktat de som anmält att de har lediga boenden och meddelat att det inte är aktuellt i nuläget, säger Åselotte Andersson, enhetschef för integration.

Migrations­verket har fått i uppdrag av Regeringen att använda alla till­gängliga verktyg (upphand­ling, hyra av lägen­heter och annan anskaff­ning) i syfte att åstad­komma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner. Detta gör att kommunen och länets aktörer även behöver ha en bered­skap för boenden på lite längre sikt.

– Kommunen har en god bered­skap utifrån den invente­ring som genomförts som ger en bra bild av tillgången på boende­platser, säger Åselotte Andersson.

Inventeringen genom­fördes i syfte att hitta lokaler, anlägg­ningar och boenden som ägs eller drivs av stat, region, civilsamhälle eller närings­idkare. Samman­ställningen som vidare­befordrades till Migrations­verket visade på 3 657 möjliga boende­platser i Jönköpings län. 1 347 av dessa är mer permanenta boenden upp till ett år.