Rapport om gymnasie­utredning presenterad

Utredningen om framtida gymnasie­organisation på Höglandet är nu klar och resultatet redovisades av utredare Lars Stjernqvist vid ett möte med berörda kommuner på torsdags­kvällen. Utred­ningen föreslår att samtliga gymnasie­skolor behålls, att ett eget gymnasie­förbund inrättas och att en upp­delning av gymnasie­programmen görs. Nästa steg blir att analysera utred­ningen och göra eventuella kom­pletteringar och för­djupningar.

Njudungsgymnasiet

Bakgrunden till utredningen är ett initiativ och uppdrag från Höglands­förbundet arbets­utskott och Tranås om att utifrån en nuläges­analys titta på en fördjupad samverkan mellan kommunernas gymnasie­skolor.

Nationella utred­ningar har visat att ökad samverkan är positivt både ur ett elev- och ett näringslivs­perspektiv. Kommunerna på Höglandet har också kunnat konstatera att likartade utbild­ningar erbjudits i kommunerna, samtidigt som det varit en ut­maning att fylla alla platser på dessa utbild­ningar.

Det viktigaste är att kunna erbjuda en kvalitativ utbild­ning för invånarna på Höglandet, tillmötes­gå arbets­marknadens efter­frågan och att vara en attraktiv arbetsgivare med en god kompetens­försörjning. Det är också stora skillnader i kost­naderna mellan olika program och kommunerna har ett effektiviserings­behov vad gäller ekonomi och resurser, även om man också fortsatt kommer att sträva efter en bredd av utbild­ningar på Höglandet.

Utred­ningen innebär i korthet att berörda kommuner föreslås besluta att:

  • Inrätta Höglandets gymnasie­förbund från hösten 2025 där Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda ingår.
  • Gymnasie­förbundet från och med höst­terminen 2025 erbjuder ett gemensamt program­utbud.
  • All personal som idag är anställda på gymnasierna i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda överförs till Höglandets gymnasieförbund.
  • Ett samverkans­område bildas med Tranås, Aneby och ytterligare minst en kommun.

Rapporten har nu överlämnats till Höglandsförbundets arbets­utskott samt till Tranås kommun. Nästa steg blir att Höglands­förbundets arbets­utskott ger kommun­direktörerna i uppdrag att analysera utred­ningen och göra eventuella komplette­ringar och för­djup­ningar. Parallellt med det arbetet ska en dialog föras inom kommunerna, både politiskt och på tjänste­manna­nivå.

Förslag på framtida organisation för gymnasie­utbildningarna på Höglandet och Tranås Pdf, 7 MB.