Så jobbar kommunen för att lösa situationen på Withalaskolan

Withalaskolan har den senaste tiden varit en plats för flera händelser som skapat oro bland elever, vårdnads­havare och personal. Med anledning av oron genomför kommunen flera trygghets­skapande åtgärder ihop med polis och räddnings­tjänst.

Withalaskolans innergård

– Vi har fullt fokus på eleverna, deras trygghet och välmående, säger Jacob Freij som är rektor på Withalaskolan.

Det här gör vi

 • Övervakningskameror ska sättas upp på skolan så snart det är möjligt.
 • Räddningstjänsten har uniformerad personal på plats i skolan hela veckan och rör sig bland eleverna.
 • Polisen har funnits på plats i skolan under tisdagen för att prata, svara på frågor och skapa trygghet.
 • Extra personal från elevhälsan är på plats i skolan.
 • Socialförvaltningens fältassistenter är på plats i skolan och kan ta enskilda samtal vid behov.
 • Skolan för samtal med berörda elever och deras vårdnadshavare.
 • Undervisningslokaler finns tillgängliga på annan plats för elever som behöver omplaceras.
 • Socialtjänsten erbjuder samtal med information, stöd och råd för vårdnadshavare och barn.
 • Elever har möjlighet till enskilt stöd hos kurator, kuratorn kan även hänvisa vidare till ungdomsmottagningen.
 • Räddningstjänsten ska hålla en utbildning om hot och våld för skolans personal.
 • Rektor och vaktmästare har rätt att öppna elevskåp vid misstanke om att eleven förvarar olagliga föremål.
 • Skolan förtydligar sina rutiner för hantering av hot, våld och kränkande behandling.
 • Skolan har anställt tre elevassistenter för att stödja elever på individnivå.
 • En av skolans rektorer har sagt upp sig, ny rektor ska rekryteras och utöver det förstärker skolan ledningsorganisationen.
 • Personal som känner oro erbjuds samtal hos företagshälsovården.
 • Politiker i barn- och utbildningsnämnden är inbjudna till skolan den 17 november för att få en samlad lägesbild.
 • Skolan inför avstämningar med de fackliga skyddsombuden. Avstämningarna ska ske en gång i veckan.

Rutin för att upprätthålla trygghet och studiero

När elever skapar oro på en skola erbjuder skollagen en del verktyg. Beroende på situation kan det handla om tillrättavisningar, samtal, möten tillsammans med vårdnadshavare, utvisning från klassrummet, kvarsittning för att ta igen missad undervisning, omplacering eller avstängning från skolan. Alla brott eller misstankar om brott polisanmäls.

– Det handlar om tillfälliga åtgärder som är befogade vid just den här situationen. En elev kan till exempel bli avstängd från skolan under en veckas tid. Under den veckan måste en tydlig plan tas fram för hur eleven ska kunna få sin lagstadgade undervisning, antingen på skolan eller på en annan plats, säger skolchef Henrik Wågesson.

– Det är väldigt viktigt att veta att de här åtgärderna inte är att betrakta som några straff. Skolan hanterar alltid en situation för att skapa trygghet och studiero, tillägger Ann Ljungström som är verksamhetschef för årskurs 7-9.