Kommunen lex Sarah-anmäler miss­förhållanden på boende

Vård- och omsorgs­för­valtningen har upp­täckt allvarliga miss­för­hållanden på en av Tomas­gårdens av­delningar. För­valtningen har nu gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tomasgårdens entré.

I början av april informerade hälso- och sjukvårdspersonal kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) om att det fanns brister i omvårdnaden på en av Tomasgårdens avdelningar. Även anhöriga hade hört av sig och påtalat brister i vården av sina närstående. MAS gjorde tillsammans med socialt ansvarig socionom ett oanmält tillsynsbesök på avdelningen.

– Det framkom att de äldre hade trycksår och det rapporterades också om viktnedgång, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

Det visade sig att brukare som sitter i rullstol inte hade lagts för att vila under dagen, utan suttit för långa perioder i sina rullstolar. De hjälpmedel som finns till hands på avdelningen användes inte på rätt sätt och rengjordes inte.

– Enheten upplevs som stökig, utan ordning och reda, förklarar Marianne Karlsson.

Inget värdigt bemötande

I samband med utredningen väcktes även misstankar om att delar av personalen inte bemötte de äldre på ett värdigt och respektfullt sätt.

– Avdelningen är riktad mot personer med demenssjukdom och de boende har svårt att själva förmedla brister och blir därmed extra utsatta, berättar vård- och omsorgschefen.

Åtgärder på kort och lång sikt

Efter utredningen har förvaltningen tagit fram en plan över åtgärder som behöver göras på både kort och lång sikt. En del åtgärder är redan genomförda och med i anmälan till IVO har vård- och omsorgsförvaltningen skickat med den handlingsplan som tagits fram.

– Det handlar till exempel om att säkerställa ett närvarande och aktivt ledarskap och att se över rutiner för introduktion av nya medarbetare och vikarier, säger Marianne Karlsson.

Hon berättar vidare att det är viktigt att det genomförs ordentliga riskanalyser i samband med större verksamhetsförändringar, både utifrån ett kvalitetsperspektiv för brukaren och sett till arbetsmiljön för personalen.

– På den här enheten har det varit stora förändringar i personalgruppen på kort tid, samtidigt som det varit en ny chef. Det är djupt beklagligt att det har kunnat gå så långt att människorna som bor på avdelningen har drabbats.

Från ledningens håll är man självkritisk efter det inträffade. Flera nya medarbetare på en avdelning har en betydande påverkan på verksamheten och Marianne Karlsson menar att ledningen och styrningen inte fungerat på ett sådant sätt att personalstyrkan fått en chans att arbeta ihop sig.

– Ledning och styrning i alla led är viktig, och som förvaltningschef har jag det yttersta ansvaret för att brukaren får den vård och omsorg de har rätt till, men också att nya medarbetare får rätt introduktion. Det har inte fungerat i det här fallet, konstaterar hon.

Lex Sarah-anmälan skickades in den 6 juli 2021.