Temagrupp mot brott ska jobba systematiskt med trygghet

Vetlanda kommun har beslutat att tillsammans med Höglandets räddnings­tjänst­förbund och polisen skapa en tema­grupp för att jobba lång­siktigt med att före­bygga brott och bidra till ökad trygg­het.

Anders Walhjalt är säkerhetssamordnare.

Anders Walhjalt är säkerhetssamordnare och sammankallande för temagruppen som kommer att träffas regelbundet.

Tema­gruppen ska bestå av representanter från polisen, räddnings­tjänsten samt från samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Gruppen ansvarar för att samordna insatser som förebygger brott och stärker trygg­heten i Vetlanda kommun utifrån vad man gemensamt fångar upp. Det kan exempelvis handla om ökad belysning i ett område, behov av vuxen­närvaro där unga rör sig eller ett remissutlåtande kring en detaljplan utifrån en säkerhets­aspekt. Det kan också vara att gruppen identifierarar behov av tillfälliga förstärkningar eller insatser på en viss plats eller i samband med händelser som val eller student. Gruppen kommer att träffas regel­bundet, vilket innebär minst en gång i månaden.

– Ett tryggt samhälle är någonting vi skapar tillsammans. Där är kommunerna en viktig aktör för att tillsammans med polisen jobba lång­siktigt och systematiskt med det brotts­förebyggande arbetet, säger Anders Walhjalt säkerhets­samordnare på Höglandets räddnings­tjänstförbund och samman­kallande i temagruppen.

Gemensam lägesbild

Arbetet bygger på EST-metoden, som står för Effektiv samordning för trygghet, vilket handlar om att få en gemensam läges­bild och utifrån den samverka systematiskt för att sätta in tidiga insatser.

Tema­gruppens arbete kommer bland annat att utgå från Trygghets­bokslutet som tagits fram av Höglandets räddnings­tjänst­förbund och som bygger på aktuell statistik kring brott och olyckor liksom det handlings­program för skydd och säkerhet som antagits av kommunen. Enligt handlings­programmet ska brott som sker i offentlig miljö minska 2020-2023 jämfört med 2016-2019 och tema­gruppen ska vara drivande i det arbetet. På grund av pandemin har resurser fått styras om och tillsättningen av gruppen därför fördröjts.

Viktig pusselbit

– Detta är en viktig pusselbit i vårt säkerhets- och trygghets­arbete som inne­bär att vi kan samordna och känna till varandras insatser, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

Han berättar att det görs många insatser redan och att vi utifrån statistiken kan se att Vetlanda är en trygg plats med förhållandevis få anmälda brott.

– Men det är skillnad på faktisk trygghet som går att mäta och upplevd trygghet som är en känsla hos människor. Vi vet att många idag upplever en otrygghet och det är något vi behöver adressera och göra ännu lite mer kring, säger han.

Varje förvaltning kommer att utse sina representanter till tema­gruppen i form av en ordinarie och en ersättare. Tema­gruppen kommer inte att ha någon egen budget vilket innebär att förslag och aktiviteter kommer att hanteras av förvaltningarna som gör prioriteringar utifrån sitt ansvars­område.