Om kommunens uppsagda
avtal med Pauliströms vård
och omsorg

Sedan 2011 har brukare inom kommunens vård och omsorg kunnat välja externa utförare av hem­tjänst, enligt lagen om valfrihets­system (LOV). En av dessa externa utförare har varit Pauliströms vård och omsorg. Men i november 2020 beslutade vård- och omsorgs­nämnden att säga upp avtalet efter flera händelser som allvarligt påverkat förtroendet för företaget.

Skyltfönster med texten Pauliströms vård och omsorg

Under 2011 beslutade kommunfullmäktige att införa LOV i Vetlanda kommun. Det innebar att brukare inom kommunens vård och omsorg fick rätt att välja utförare av hemtjänst. Privata företag kunde anmäla sitt intresse för att utföra arbetet, i stället för kommunens vård- och omsorgspersonal. Pauliströms vård och omsorg var ett av företagen som tilldelades uppdraget.

När en extern utförare bedriver hemtjänst åt kommunen är det en tjänst som kommunen betalar för. Priset debiteras per beviljad timme och är samma för varje utförare. En timmes hemtjänst genom en extern utförare kostar alltså lika mycket för kommunen som en timmes hemtjänst i kommunens egen regi. Vilken typ av insats en hemtjänsttagare behöver och i vilken omfattning, bedöms av kommunens biståndshandläggare.

Vid en granskning av betalda fakturor upptäcktes det under 2019 att Pauliströms vård och omsorg hade tagit betalt för fler timmar än vad som var beviljat av biståndshandläggare. När felet upptäcktes gick man tillbaka i tiden och såg att överdebiteringen skett över tid, men arbetet var tidskrävande och man valde att inte gå tillbaka längre än två år. Totalt rörde det sig om 1,2 miljoner kronor som kommunen betalat för mycket under perioden. Företaget ansåg att de fått den extra tiden beviljad, men att det saknades uppgifter om det i kommunens dokumentation.

– Vi hade flera möten med företaget då och nådde en överenskommelse om att pengarna skulle betalas tillbaka enligt en avbetalningsplan, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlsson. Där och då såg vi ingen anledning att säga upp avtalet.

Att företaget kunde fakturera för mycket under så lång tid menar Marianne Karlsson beror på en brist, som nu har upptäckts. Det har handlat om ett mindre antal timmar vid många tillfällen, vilket har lett till stora summor pengar totalt sett.

– Det är oacceptabelt att det har gått ut för mycket pengar och fakturorna har inte granskats på ett sätt som lever upp till kraven vi ställer.

Nekades tillstånd

Enligt en ny lagstiftning 2019 blev alla som bedriver hemtjänst tvungna att ansöka om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sommaren 2019 blev Marianne Karlsson kontaktad av IVO efter att Pauliströms vård och omsorg fått avslag på sin ansökan. Anledningen var att det studieintyg som företagets ägare skickat med i ansökan var falskt. Men företagsledningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

– Beslutet gäller inte förrän det har vunnit laga kraft. I och med att företaget överklagade så kunde de fortsätta bedriva hemtjänst tills ärendet blivit klart, förklarar Marianne.

Det falska studieintyget ledde till att IVO polisanmälde företagets ägare. Och när Marianne Karlsson blev kallad till polisförhör i ett annat ärende, där en brukare stod som målsägande, valde nämnden att agera. Under nämndens möte i oktober 2020 beslutade man att säga upp avtalet med Pauliströms vård och omsorg, med en uppsägningstid på 90 dagar.

– Sammantaget så är förtroendet för företaget helt förbrukat eftersom det inte går att garantera att de som är i behov av hjälp får den hjälp de behöver, säger nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Både Marianne Karlsson och Anders Bengtsson upplever att företaget har utfört sitt uppdrag sedan tilldelningen 2011 och menar att det inte funnits något skäl att tvivla på brukarnas säkerhet. Men nya uppgifter har framkommit i en granskning som Sveriges Radio P4 Jönköping gjort av företaget. Enligt uppgifter har flera av Pauliströms vård och omsorgs tidigare anställda och brukare blivit utsatta för hot och utnyttjats ekonomiskt av representanter för företaget.

– Det förekommer synpunkter på alla utförare av hemtjänst, av väldigt olika anledningar, så även kommunens egen. Av det som vi fått kännedom om tidigare är det inget som då har kunnat styrka att någon utförare skulle ha varit mindre lämplig, säger Marianne Karlsson.

Uppdaterad kravspecifikation

När lagen om valfrihetssystem infördes i Vetlanda kommun under 2011 fick intresserade företag skicka in ansökningar för att bedriva verksamhet inom hemtjänst, omvårdnad och service. Under 2020 uppdaterades kravspecifikationen för företag som anlitas av kommunen för att bedriva den typen av verksamhet. I det nya förfrågningsunderlaget står bland annat att verksamhetsansvarig person ska ha högskoleutbildning inom området och kunna visa uppgifter som styrker detta.

– Det kan till exempel vara en socionomutbildning, sjuksköterska eller en undersköterska som läst vidare inom ledarskap, förklarar Marianne.

Bland kraven står också att företaget inte får ha så kallade anhöriganställningar. Det vill säga att personal anställs och får ersättning för att utföra hemtjänst åt egna familjemedlemmar. De som ansökt efter att det nya förfrågningsunderlaget antagits, har prövats utifrån det nya förfrågningsunderlaget. Kommunen har också inlett diskussioner med befintliga utförare om att ta fram planer för hur de ska uppfylla de nya kraven.

Uppsägningstiden löper ut

Uppsägningstiden för avtalet med Pauliströms vård och omsorg löper ut den 4 februari 2021. Till dess fortsätter företaget att bedriva hemtjänst åt kommunen i väntan på att brukarnas val av utförare ska bli helt klara och överlämningar kan ske på ett korrekt sätt.

Sedan januari 2020 har Pauliströms vård och omsorg inte heller tillstånd att bedriva LSS-verksamhet. I Vetlanda kommun berör detta ett fåtal brukare som tidigare anlitat företaget för personlig assistans. De berörda brukarna har blivit informerade om det indragna tillståndet och har nu valt andra utförare.