Så väl följer vård och omsorg kraven på kläder och hygien

Medarbetare inom vård och omsorg i Vetlanda kommun är duktiga på att följa klädreglerna, men något sämre på att följa hygienrutinerna. Det visar en mätning som utförts av kommunens hygienombud. Mätningen är en del i en nationell undersökning av hur vi följer hygienrutiner och klädregler.

MAS sjuksköterska Helen Karlsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson tycker att det är bra att mätningen genomförs så att verksamheterna ser vad de kan förbättra.

Under vecka 40 och 41 har en nationell mätning genomförts för att se hur väl personalen inom vård och omsorg följer de basala hygienrutinerna och klädreglerna.

Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som tillsammans med lokala hygienteam granskat personalen i kommunerna och regionerna.

– Att vi följer basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Handhygien är ett av Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten för att skydda sig och andra från smittspridning. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när man tar någon i hand, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Helen Karlsson.

Mätning i verksamheterna

I varje verksamhet finns ett hygienombud som under två veckor har kontrollerat hur kollegorna sköter hygienrutinerna och klädreglerna. Mätningen har utförts i samtliga verksamheter inom vård och omsorg i Vetlanda kommun. Sammanlagt har 283 mätningar gjorts.

– Användning av handskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor och desinfektion av händer direkt efter patientnära arbete ligger på över 93 procent vilket är väldigt bra. Däremot är vi inte lika noga med att desinficera före patientnära arbete. Där är resultatet 75 procent, vilket drar ned det totala resultatet. Men sammantaget har vi en ganska hög nivå av hur väl vi följer rutinerna, säger Helen Karlsson.

I Vetlanda kommun informeras personalen regelbundet om vikten att följa rutinerna.

– Vårdpersonalen inom förvaltningen får löpande utbildning i basal vårdhygien och i år har vi fått komplettera med digitala kommunikationsmedel i form av diverse instruktionsvideos för att säkra att ordinarie personal och vikarier ska få tillgång till informationen. Fördelen med digitala utbildningar är att personalen har utbildningsmaterialet lätt tillgängligt då det kan ses i en mobil eller på datorn, säger Joakim Hedström, funktionschef särskilt boenden.

Hög nivå

Resultatet för hela Sverige visar att regionerna ligger på en hög nivå när det gäller hur väl rutinerna följs, men att höstens resultat är något sämre än vårens. Andelen korrekta hygienrutiner ligger nu på 84,8 procent jämfört med vårens resultat som var 85,9 procent. Andelen korrekta klädregler ligger på 94,6 procent jämfört med 95,8 procent.

Högt deltagande

Antalet kommuner som deltog i höstens mätning var 162 jämfört med vårens mätning där endast 71 kommuner deltog.

Kommunernas resultat för hur väl hygienrutinerna följs i alla fyra steg har ökat från 65,5 procent till 69,3 procent.

Resultatet för hur väl klädreglerna följs i samtliga fyra steg har ökat något från 86,3 procent till 89,3 procent.

För att förbättra resultatet krävs ett långsiktigt arbete.

– För vår del är det viktigt att fortsätta informera och visa filmerna men också att uppmärksamma och påpeka om vi ser att rutinerna inte följs. På så sätt kan vi få ett bättre resultat. Med tanke på crona så ser ju också personalen hur ödesdigert det blir om man inte följer rutinerna, säger Joakim Hedström.