Vesslan saneras inför byggstart av nya bostäder

Vesslan, som ligger intill Kull­gatan mellan Stor­gatan och Ban­gårds­gatan, ska bebyggas med bostäder. Men först ska marken saneras. Arbetet beräknas pågå under två veckor med start 2 november.

Parkering med bilar på fastigheten Vesslan

Under de veckor saneringsarbetet pågår kommer parkeringen att vara avstängd.

Grus­planen intill Happy homes används idag huvud­sakligen som parkering, men planen är att fastigheten som har namnet Vesslan ska bebyggas. Detaljplane­arbetet pågår och det finns en intressent som vill bygga bostäder. Enligt plan­arkitekt Mohammad Al-Hindi handlar det om flerfamiljs­hus med fyra till fem våningar.

– Detalj­planen har varit ute på samråd och vi håller nu på att samman­ställa inkomna synpunkter och gör justeringar utifrån det. Detaljplanen förväntas antas politiskt i december och därmed vinna laga kraft efter årsskiftet. Vad jag vet så är intressenten mån om att komma igång med byggnationen så fort som möjligt efter det, säger han.

Men för att kunna bygga måste marken först saneras. Vid en under­sökning av jorden upptäcktes spår av bland annat oljor och metaller. Enligt Robert Gass på Njudung energi handlar det troligen om utsläpp från verksamheter som funnits på platsen tidigare, det finns även spår av brandrester från gamla byggnader.

– Det är ett skikt som är en halvmeter djupt ungefär och som ligger cirka tre decimeter under marknivå. Det är inga stora mängder, men förorenings­halterna överstiger rikt­värdena och därför måste vi sanera marken innan det byggs nytt ovanpå, säger han.

Saneringen beräknas pågå under cirka två veckor, med start 2 november. Under den tiden kommer parkeringen att vara avstängd och bilarna hänvisas till andra parkeringar i området.

De förorenade massorna kommer att transporteras till Flishults avfalls­anläggning och den utgrävda fastigheten fyllas på med nya rena jordmassor.

Robert Gass räknar inte med att saneringen kommer att påverka trafiken i området.

– Det blir någon enstaka lastbil som kör ut till Flishult men det blir ingen strid ström av fordon. I övrigt kommer vi att hålla oss inom fastigheten med våra maskiner, säger han.