Socialförvaltningen minskar antalet chefer

Social­förvaltningen ändrar i lednings­strukturen, en effektivisering som innebär att sektions­cheferna försvinner och ersätts med en biträdande förvaltnings­chef.

Socialchef Anders Saldner

Socialförvaltningen jobbar kontinuerligt med att bygga bort stuprör och hitta nya vägar att fortsätta erbjuda en socialtjänst med kvalitet enligt socialchef Anders Saldner.

Social­förvaltningen har tidigare haft två sektions­chefer, en för familje­sektionen och en för vuxen- och mottagnings­sektionen. De olika inriktningarna kommer att finnas kvar i förvaltningens verk­samhet, eftersom de styrs utifrån delvis olika lag­stiftningar, men ledningen krymper. Istället för två sektions­chefer införs en biträdande social­chef.

– Vi har under en längre tid jobbat med att skapa en samlad social­tjänst utan för mycket stup­rör, detta är ytterligare ett steg i den riktningen. Med samma chef finns det större möjlighet till samklang i frågor som berör båda benen i verksamheten, det blir även en starkare gemensam kraft framåt, säger socialchef Anders Saldner.

För att möjlig­göra förändringen införs även en samordnar­funktion som ska stötta cheferna i frågor och funktioner som är gemen­samma för hela för­valtningen, det kan exempelvis handla om bostads­frågor.

– Det handlar om sådant som annars lätt hamnar på chefernas bord. Genom att samordna kan vi minska stressen på cheferna, säger Anders Saldner.

Hitta nya vägar

De sex enhets­cheferna kommer i och med förändringen att ingå i lednings­gruppen och därmed vara mer involverade i gemensamma beslut.

– Vi får en plattare organisation med större samsyn, transparens och med­inflytande. Vi har otroligt duktiga chefer inom social­­förvaltningen, vilket också är en anledning till att vi rört oss mot detta. Det är viktigt att vi fortsatt kan behålla den höga kompetens som finns inom våra olika special­­områden, säger Anders Saldner.

Effektiviseringen är ett sätt att möta framtida utmaningar och samtidigt kunna fortsätta erbjuda en social­­tjänst med kvalitet.

– Vi jobbar hela tiden med att hitta nya vägar, inte minst genom användningen av ny teknik och digitalisering. Vi har stora under­skott och måste precis som alla andra verksamheter tänka på att slimma vår organisation, säger Anders Saldner.

Förändringen genomförs successivt under hösten och slår igenom fullt ut när rekryteringen av en biträdande social­­chef är färdig.