Pandemi och effektiviseringar bakom positivt årsresultat

Corona­pandemin har påverkat kommunens ekonomi i en positiv riktning. Tillsammans med nämndernas effektiviseringar visar prognosen nu på ett beräknat års­resultat om drygt 95 miljoner kronor. Detta kommer att minska kommunens lånebehov.

Ekonomichef Andreas Eliasson.

Prognoserna för kommunens skatteintäkter har blivit bättre under året, statsbidrag kopplade till corona och effektiviseringar inom verksamheterna har bidragit till ett överskott som nu ska användas för att täcka delar av kostnaderna för pågående investeringar.

Grunden till de goda siffrorna är att det budgeterade resultatet redan låg på cirka 38 miljoner kronor. Utöver detta har Vetlanda kommun fått runt 50 miljoner kronor i generella stats­bidrag på grund av corona­pandemin. Dessutom har kommunen som alla arbetsgivare fått ersättning som täckt kostnader för sjuk­skrivningar.

Samtidigt har kostnaderna minskat på flera håll i verksam­heterna, exempelvis har förskole­avdelningar samlokaliserats under pandemin och antalet vikarier inom måltids­service varit ovanligt få eftersom den personal som normalt jobbar i Njudungs­gymnasiets kök kunnat hoppa in på annat håll när skolan bedrivit distans­undervisning.

Kommunens skatte­intäkter är lägre än vad som budgeterats, men prognoserna har blivit bättre under året. Även här finns det ett samband med corona­pandemin när exempelvis skattelättnader för småföretagare inte utnyttjats i särskilt stor om­fattning.

– Sammantaget gör detta att vi har fått ett rejält uppsving på finanssidan, säger ekonomi­chef Andreas Eliasson.

Insatser i verksamheterna

Samtidigt syns effekten av de ständiga förbättringar och effektiviseringar som görs inom nämnderna. Prognosen visar att nämnderna väntas gå plus med drygt 20 miljoner kronor under 2020.

– Överallt görs ansträngningar för att hitta bättre lösningar som i sin tur bidrar till ett bättre resultat. Alla insatser som görs ute i verksamheterna är värdefulla och hjälper oss att möta kommande år, säger Andreas Eliasson.

Det prognosticerade miljon­överskottet kommer att användas för att täcka delar av kostnaderna för kommunens stora pågående investeringar. Det innebär alltså att kommunen inte behöver låna fullt lika mycket för att bygga nytt eller renovera när det handlar om exempelvis skolor och äldreboende.

Social­nämnden visar ett underskott på drygt elva miljoner kronor, varav merparten beror på ökat försörjnings­stöd vilket också till viss del är en effekt av corona­pandemin. En utveckling som enligt Andreas Eliasson riskerar att fortsätta.

– Idag fångas en del upp av olika sociala skyddsnät, som exempelvis det förbättrade skyddet i a-kassan under pandemin. Skulle arbetslösheten öka under 2021 och framåt kommer det förstås att märkas på ekonomin i hela landet i form av lägre skatteintäkter, säger han.

Men om det kan bli tufft för ekonomin framöver, varför inte spara pengarna för att kunna använda dem i verksamheterna?

– Det är inte så enkelt som att skjuta över pengarna till kommande år. Vi måste ha en kostym som är anpassad efter de pengar vi får in under respektive år framöver. Ökar vi budgetramarna nu så kommer vi ha svårt att upprätthålla dem och att krympa en för stor volym är jättesvårt, säger Andreas Eliasson och fortsätter:

– Med risk för att låta som om jag ropar på vargen så ser förutsättningarna de kommande åren tuffa ut, även om prognosen för 2020 pekar på ett högt resultat. Det man får tänka på är att stor del av resultatet kommer från tillfälliga bidrag under 2020.

Vetlanda kommun har också återsökt medel från staten för att täcka vissa merkostnader kopplat till coronapandemin, främst inom hälso- och sjukvård. Skulle dessa beviljas handlar det om ytterligare cirka tio miljoner in.