Idéskiss kring nytt bostads­­område klar till årsskiftet

Visions­arbetet kring Vetlandas nästa bostadsområde är i full gång. Just nu undersöks vilka funktioner som bör finnas i området. Led­orden är attraktivitet, håll­barhet och nytänkande. Första spadtaget beräknas tas under 2022. 

Martin Karlsson och Mohamad al Hindi.

“Vi spänner bågen högt och kallar det vision, vi vill inte att det blir ett traditionellt bostadsområde utan att det skiljer sig lite. Förhoppningen är att det ska bli något unikt och speciellt som ökar Vetlandas attraktivitet” säger planarkitekterna Martin Karlsson och Mohammad al Hindi.

Nyligen släpptes en ny omgång byggklara tomter i Himla­backarna. Intresset för att bygga i Vetlanda är fortsatt stort och nu börjar därför planeringen för nästa område, Madhagen-­Norget väster om Västerleden.

– Vi har inlett ett visionsarbete där vi ska skapa oss en uppfattning om vad som ska finnas i området. Kommunens riktningar kring attraktivitet, hållbarhet i alla led och nytänk är en själv­klarhet i det arbetet, vi vill sticka ut lite och skapa fram­tidens boende. Något unikt och speciellt som kan fånga intresset både hos Vetlanda­bor och folk utanför kommunen, som stärker Vetlandas varu­märke, säger Martin Karlsson.

Två områden

Området, som ligger mellan Lövhags­rondellen och Biltema, gränsar till Nässja industri­område i söder och järnvägen i norr. Egentligen handlar det om två bostads­områden med ett rekreations­område utan bebyggelse mitt emellan.

– Anledningen till det är att området har höga naturvärden och används som just rekreationsområde av många idag. Vi vill att det fortfarande ska kunna användas på det sättet och att man ska kunna ta sig igenom området till sjön utan att gå bland massa hus, säger Martin Karlsson.

Visions­arbetet är alltså ett första steg och det pågår året ut. Därefter påbörjas nästa steg, som är mark­anvisning och detaljplane­arbete där exploateringen blir mer konkret och man kan landa i vad som ska byggas, hur det ska byggas och exakt var.

– Målet är att vi ska ha en visions­skiss klar under hösten, en slags översikts­karta på hur området kan bebyggas, säger Mohamad al Hindi.

Få en helhetsbild först

Det handlar om att titta på kommunikationer och hur de kan länkas ihop med befintliga vägar i området, om handel, idrott, arbetsplatser, service, helt enkelt om att få en helhets­bild.

– Vi vill lyfta på alla stenar; vad är möjligt och vad är inte möjligt? Utgångs­punkten är att det ska vara lättbott, säger Martin Karlsson.

Exempelvis saknas det idag en förskola i Karlslund, som ligger nära, vilket kan göra det lämpligt att bygga just en sådan i det nya området.

– Vi har haft interna workshops med representanter från samtliga förvaltningar som fått komma med inspel kring vad som bör finnas med, säger Martin Karlsson och berättar att man även kommer att inhämta synpunkter från närings­livet genom Nuvab.

Titta på efterfrågan

Den största biten handlar dock om att titta på vad nuvarande och blivande Vetlandabor efterfrågar.

– Vi vill ha en vision som möter behoven. Vi kanske inte kan tillgodose allt men vi vill fånga upp de tankar som finns, säger Pär-Olof Högstedt och berättar att man bland annat är intresserad av att prata mer med personer som står i bostads- eller tomtkö.

Det är också viktigt att få med ungdomarna på tåget eftersom de är framtidens Vetlandabor.

– Vad tänker och tycker Vetlandas ungdomar? Hur vill de ha det? Det är ju de som så små­ningom ska bo där. Tillsammans med barn- och utbildnings­förvaltningen försöker vi hitta former för hur vi kan få till en sådan dialog, säger Martin Karlsson.

Tanken är att det nya bostadsområdet ska bli en integrerad del av Vetlanda, precis som nya stadsdelar kommit till på andra håll i staden genom åren.

– Vi ändrar inte i grund­strukturen. Vetlanda kommer ha samma centrum som tidigare, säger Pär-Olof Högstedt.

Cirka 300 bostäder

Flera aktörer har visat intresse för området, bland dem Hub­ville och Obos som båda har tankar kring hållbart byggande. I dagsläget handlar det mest om att lyssna av vilka idéer som finns, först i nästa steg, detaljplane­arbetet, kan det landa i något konkret.

– När visions­arbetet är klart har också de externa intressenterna något att förhålla sig till och kan komma med konkreta förslag, säger Marin Karlsson.

Utgångs­punkten är att det nya området ska ha en blandad bebyggelse och från tekniskas sida räknar man med att det får plats ungefär 300 bostäder.

– Om allt går som det ska så börjar anläggningsarbetet 2022, sen har detaljplanen en genomförandetid på tio år, säger Pär-Olof Högstedt.