Navet avvecklas under hösten

Mottagnings och integrationsenheten Navet avvecklas. Redan i sommar flyttar infodisken över till kontaktcenter. Beslutet fattades nyligen av kommunfullmäktige då antalet flyktningar och skyddsbehövande minskat markant.

Samhällsinformatör Khaled Ali Ahmed

Servicen som medborgarna kunnat få genom Navets infodisk flyttas från i sommar över till kontaktcenter tillsammans med samhällsinformatören Khaled Ali Ahmed.

Navet inrättades under 2016 som en sammanhållen funktion för att ge nyanlända familjer och vuxna en väg in i Vetlanda kommun. Navet har också vänt sig till asylsökande och andra invånare med migrations­bakgrund.

På Navet finns bland annat en skolenhet, med undervisning från förskola till gymnasie­nivå, som varit ett första steg för nyanlända barn och elever. Det finns också infodisk där man kan få vägledning och information om det svenska samhället. Navet har också hållit bostads­kurs, kvinnogrupp, föräldra­utbildning och drivit olika integrations­projekt.

Hitta samverkan

Under 2019 och 2020 har antalet nyanlända minskat, både nationellt och lokalt. I Vetlanda kommun togs 290 respektive 240 personer emot under 2016 och 2017. Förra året handlade det om 63 personer och i år beräknas siffran hamna under 50 personer. Behovet av en särskild mottagnings- och integrations­enhet har därmed förändrats.

Nyligen beslutade därför kommun­fullmäktige att avveckla Navet.

– Det har byggts upp en gedigen kompetens och erfarenhet genom Navet. Utmaningen nu är att bibehålla och utveckla den och fortsätta att arbeta för ett inkluderande samhälle. Vi behöver även framöver hitta samverka mellan förvaltningarna för att nå dit, även om själva organisationen förändras, säger enhetschef Åselotte Andersson som ansvarat för den del av Navets verksamhet som ligger under kommunlednings­förvaltningen.

Sker successivt

Avvecklingen av Navet ska ske successivt under hösten och uppdrag kopplade till flykting­mottagandet ska istället hanteras inom kommunens ordinarie verksam­heter och finansieras genom statsbidrag.

Barn- och utbildnings­förvaltningen har sedan tidigare beslutat att mottagningen av nyanlända elever och förskolebarn ska flyttas till centrala tjänster samtidigt som resurserna utökas för modersmåls­lärare och öppen förskola.

Navets infodisk stänger från vecka 29 och uppdraget att ge samhälls­service och information till mål­grupperna nyanlända flyttas därefter över till kontakt­center, som ska vara en väg in till kommunen för alla medborgare. En personal flyttar med och kontakt­center, som finns på Storgatan i centrala Vetlanda, utökas därmed med en samhälls­informatör med flerspråkig kompetens.

Kvinnogruppen och pågående projekt kommer att fortsätta året ut. Avvecklingen av Navet innebär minskade kostnader när hyran för externa lokaler försvinner.