Personlig assistans kan bli privatdriven

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av politiken att utreda om personlig assistans kan flyttas över från kommunal till privat regi. Målet är att fortsätta erbjuda personlig assistans med hög kvalitet samtidigt som kommunens kostnader kan minska.

Marianne Karlsson och Anders Bengtsson

Vård och omsorg med förvaltningschef Marianne Karlsson i spetsen ska utreda om personlig assistans kan drivas i privat regi framöver. Politiskt beslut väntas tas till hösten enligt nämndordförande Anders Bengtsson (M).

Vård- och omsorgs­nämnden vill utreda möjligheterna att göra en upphandling av personlig assistans. Nämnden är öppen för att titta närmare på vad det skulle innebära för Vetlanda och har därför gett förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget.

– I de kommuner som redan arbetar på det här sättet, exempelvis Vaggeryd, fungerar det väldigt bra. Brukarna får fortsatt assistans av god kvalitet samtidigt som kostnaden per assistans­timma är lägre vilket till största delen beror på stordrifts­fördelar när det gäller styrning och ledning, säger Anders Bengtsson (M) ordförande i vård- och omsorgs­nämnden.

Inom Vetlanda kommun arbetar vi hela tiden med att hitta förbättrings­områden kring hur vi kan jobba smartare för att erbjuda service med kvalitet till lägre kostnad.

– Väljer vi att gå in i detta så kommer det att bli en upp­handling med tydliga kvalitets­krav. Vi kommer också att göra löpande upp­följningar, säger Anders Bengtsson.

80-tal personal berörs

Inom Vetlanda kommun arbetar idag ett 80-tal personal som personliga assistenter. Utöver detta finns två personal på chefs­nivå.

– Vi kommer att ta fram ett underlag och göra en analys kring fördelar och nackdelar med förslaget, både ur kvalitativ och ekonomisk synpunkt, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

Redan idag finns det ett flertal externa utförare när det gäller personlig assistans och enligt Marianne Karlsson fungerar det mycket bra.

– Myndighets­utövningen ligger hos oss och det kommer den fortsätta att göra även framöver. Den som har personlig assistans är fri att välja utförare för de timmar man fått beviljade. Generellt har vi aldrig några synpunkter från de brukare som har privata utförare, säger hon.

Beslut till hösten

Utredningen ska göras under sommaren och politiskt beslut förväntas fattas i början av hösten.

Berörd personal kommer att hållas informerad löpande. Blir det politisk majoritet för att gå över till privat drift av personlig assistans beräknas förändringen att träda i kraft tidigast hösten 2021.