Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Himlabackarna anpassas efter den sluttande terrängen

I en serie texter berättar vi om exploateringen på Himlabackarna. Del 4: naturen.

Den sluttande terrängen i Himlabackarna är både en utmaning och en tillgång. I en kommande markanvisningstävling bjuder vi in husföretagen att komma med idéer för två områden med flerbostadshus anpassade till höjdskillnaderna. Samtidigt anlägger vi en våtmarkspark i Himlabackarnas lägsta del för att hindra dagvattnet att rinna rakt ut i Vetlandabäcken. 

Simon Conradsson och Erik Petersson bygger stenmur på Himlabackarna

På Himlabackarna har några av de gamla stenmurarna bevarats samtidigt som nya har byggts, både för hand och med maskin. Simon Conradsson och Erik Petersson står bakom delar av arbetet.

På var sida om Värne­vägen blir det ett område med flerbostads­hus, varje område ska bestå av 25 lägenheter och tanken är de ska utformas med hänsyn till områdets höjd­skillnader. Det kan handla om radhus, parhus eller kedjehus. För att få en bredd på idéerna har Vetlanda kommun valt att arrangera en mark­anvisningstävling för bostadsföretag.

– Vi bjuder in företagen att presentera sina förslag utifrån de krav vi ställer upp. Vi tittar bland annat på hur man använder tomterna miljö­mässigt för att exempelvis bibehålla utsikten, säger mark- och exploaterings­chef Pär-Olof Högstedt.

Två företag ska väljas ut och vara med och bygga i dessa områden.

Ambitionen har hela tiden varit att behålla områdets sluttande karaktär och den natur som finns där, både med hänsyn till den biologiska mångfalden och ur rekreationssynpunkt.

– Det finns till exempel en del fina stenmurar som vi har bevarat, vi bygger också nya stenmurar för att kompensera för de som vi måste ta bort, säger Pär-Olof Högstedt.

Våtmarkspark med dammar

I den sydöstra delen av området, Himlabackarnas lägsta punkt, skapar vi en våtmarks­park. Ett natur­område med dammar, diken, spänger och betande djur där allmänheten ska kunna ströva eller kanske grilla vid den grill­plats som ska anläggas och där dagvattnet tas om hand naturligt i landskapet. Projektet finansieras delvis med pengar från Naturvårds­verkets LONA-program för lokala naturvårds­satsningar.

– Syftet med parken är att ta hand om vattnet så att det inte skapar översvämning i Vetlanda­bäcken men också att rena det innan det når bäcken, säger Högstedt.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500