Angående rektors­bytet på Withala­skolan 

Alla biträdande rektorer har fått erbjudande att välja bland de vakanser som uppstod när beslut togs om 16 rektors­tjänster i grundskolan. Även rektorerna har haft möjlighet att byta rektors­uppdrag. Alla önskemål har kunnat tillgodo­ses och det har inte gjorts några förflyttningar av rektorer mot deras vilja. 

Withalaskolan exteriör.

16 mars sker rektorsbytet på Withalaskolan. Tidpunkten har rektorer och skolledning kommit överens om tillsammans.

I samband med omorganisationen av ledningsstrukturen i grundskolorna har skolledningen valt att ta bort rollen som biträdande rektor eftersom det öppnade upp för otydligheter och att biträdande rektor aldrig kan få samma befogenheter som rektor har enligt skollagen.

Istället har fokus lagts på delat ledarskap där likvärdiga rektorer ansvarar för varsin skolenhet men samtidigt samverkar tätt tillsammans. På Withalaskolan blir det därför två rektorer istället för en rektor och två biträdande.

Frågan om att bli en av rektorerna på Withalaskolan har ställts till samtliga verksamma ledare på skolan. Av dessa valde Magnus Maars och Linda Almqvist att tacka nej till erbjudandet och gå vidare till rektorstjänster på andra skolor. Åsa Wernersson Thor var dock intresserad av en av tjänsterna.

Magnus Maars blir nu rektor för Holsby skola och Linda Almqvist för Myresjö skola. Båda tillträder sina nya tjänster 16 mars. Samtidigt blir Jacob Freij, som idag är rektor för Bäckseda skola, ny rektor på Withalaskolan tillsammans med Åsa Wernersson Thor, som idag är biträdande rektor.

Gemensam överenskommelse

Tidpunkten har skolledning och rektorer kommit överens om tillsammans. Att vänta till den pågående byggprocessen och samgåendet mellan Withalaskolan och Mogärdeskolan är klar om ett och ett halvt år är inte ett alternativ då den nya ledningsorganisationen enligt planen ska vara sjösatt hösten 2020.

- Nu påbörjar vi rotationen av nya tjänster redan under vårterminen efter önskemål från rektorerna själva. Det finns både för- och nackdelar med tidpunkten, en fördel är att de nya ledarna på Withalaskolan får möjlighet att leda efter de nya planer och tankar som utarbetats och därför tror jag att det är bra om de involveras i processen redan nu och inte när skolan är färdig, säger grundskolechef Britta Utter.

Hon poängterar att det kommer att finnas en kontinuitet i förändringsarbetet på skolan genom att tre chefer som redan idag är involverade i bygget kommer att arbeta kvar även fortsättningsvis. Förutom Åsa Wernersson Thor är det Thomas Halldin, rektor på grundsärskolan, och Björn Candestam som är enhetschef och ansvarig för skolbyggen. Under byggtiden har också ytterligare en skolledare, David Thorn Andersen, anställts som extra ledningsresurs.

Löpande information

- Jag har full förståelse för att en ledningsförändring kan skapa oro. Med facit i hand kunde vi varit bättre på att kommunicera kring hur och varför omorganisationen görs och därmed gett förutsättningar för personal och elever att få svar på eventuella frågor i ett tidigare skede, säger Henrik Wågesson.

Översynen av ledningsstrukturen inom grundskolan initierades av före detta skolchef Eva Gustafsson och har därefter förvaltats av nuvarande skolchef Henrik Wågesson. Det är Britta Utter som ansvarar för genomförandet. Under hela processen har grundskolans samverkansgrupp, där rektorerna ingår, hållits informerade och haft möjlighet att komma med synpunkter. Dialog och riskbedömning har också gjorts under en arbetsplatsträff med ledningsgruppen för grundskolan under hösten. Samtliga rektorstjänster har förhandlats fackligt och i grundskolans samverkansgrupp. Beslutet om enskilda rektorstjänster fattas av grundskolechefen.

- Vi har, och kommer att, ha en dialog med verksamheterna och berörd personal när det gäller hur enheterna ska se ut och ansvaret fördelas. Men att tillsätta rektorer är mitt ansvar, precis som att rektor fattar beslut om lärartjänster, förklarar Britta Utter.