Vision och riktningar ska ta Vetlanda kommun framåt 

På onsdagskvällen antogs Vetlanda kommuns vision, riktningar och värdegrund av kommunfullmäktige. En tydlig målbild och idé kring vart Vetlanda är på väg. 

Magnus Färjhage i talarstolen inför fullmäktige.

Under kommunfullmäktiges decembermöte klubbades visionen igenom. “Det känns viktigt att det finns en bred politisk enighet kring detta för då kommer målbilden att leva kvar länge och inte vara beroende av politiska mandatperioder” säger Magnus Färjhage.

Vetlanda - här växer både människor och företag. Du har säkert hört frasen tidigare. Den har hängt med länge och är själva kärnan i vad kommunen vill vara. Nu förtydligas visionen och vi tar ut tydliga riktningar för framtiden. På så sätt skapas en målbild som är gemensam för hela den kommunala organisationen och som styr mot att vara en attraktiv, nytänkande och hållbart växande kommun.

– Anledningen till att vi behöver en tydlig målbild är för att vi lättare ska kunna dra åt samma håll. Vetlanda kommun som organisation, inklusive bolag, är en stor och varierad verksamhet, men alla i organisationen kan bidra till kommunens utveckling, säger kommun­direktör Magnus Färjhage.

Medborgarnas åsikter har tagits tillvara genom bland annat dialog med föreningar. Många inom organisationen har också bidragit, men det är framförallt politikerna själva som processat fram innehållet i respektive parti­grupp. Den nya visionen bygger även på en omfattande omvärldsanalys kring vad Vetlanda har för utmaningar och möjligheter i framtiden.

Men kan det inte upplevas som onödigt arbete att lägga tid på målbilder och dokument när kommunen har stora ekonomiska utmaningar?

– Det är precis tvärtom. Här ligger inte fokus på minussiffror utan vi börjar i andra änden och tar ett grepp kring en målbild och hur vi kan arbeta istället. Hur vi kan tänka nytt, göra nytt och förändra, ha kul på jobbet och samtidigt få en ekonomi i balans, säger Magnus Färjhage.

Sikte på 2050

Visionen, Vetlanda - här växer människor och företag, tar sikte på 2050 och beskriver ett önskat läge, alltså hur vi vill att kommunen ska vara och upplevas. För att nå dit har tre riktningar tagits fram där målbilden är lite mer detaljerad. Dessa tar sikte på år 2030 och ligger alltså lite närmare i tiden.

Varje riktning kommer med en innehålls­beskrivning. Att vara en attraktiv kommun innebär bland annat att Vetlanda förutom att erbjuda behovs­anpassad kommunal service även ska erbjuda olika boendeformer, möjlighet till högre utbildning och ett rikt kulturliv.

Den hållbart växande kommunen avser både ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och innebär bland annat ett växande näringsliv och en kommunal ekonomi i balans, ett tryggt samhälle där olikheter välkomnas och medborgarna känner sig inkluderade såväl som fokus på minskade utsläpp och biologisk mångfald.

Den nytänkande kommunen handlar om att bygga ett företags­klimat som främjar innovation och utveckla ungdomars möjligheter att ägna sig åt entreprenör­skap.

– Med en tydlig målbild är det lättare att våga ta egna initiativ, att göra sin egen tolkning och testa. Varje medarbetare kan bidra till en attraktiv, nytänkande och hållbart växande kommun, säger Magnus Färjhage.

Glädje och mod

Samtidigt med vision och riktningar togs även beslut om en ny värde­grund som ska genom­syra hela organisationen. Kärnvärdena, bygger på förvaltningarnas och enheternas egna värde­grunder. Utifrån dessa har man tittat på minsta gemen­samma nämnare och landat i kärn­värdena glädje, mod, respekt och tillsammans.

– Värdegrund handlar om hur vi ska vara och agera mot varandra och vår omvärld. Orden kan betyda olika i olika verksamheter och för olika individer, varje verksamhet måste själv fylla den med innehåll. Det här ska vara ett levande dokument. För mig betyder glädje exempelvis att ha roligt på jobbet och känna mig stolt över det vi gör medan tillsammans innebär att vi måste arbeta över förvaltnings­gränser, kommun­gränser och ihop med företag och näringsliv för att kunna fortsätta erbjuda en bra service, säger Magnus Färjhage.

Vad händer nu?

– Nu kan vi börja jobba! Man behöver inte sitta och vänta, utan var och en kan ta till sig detta redan nu.

 

Fakta: Ny vision 2050

Vetlanda - här växer människor och företag

Vi växer tillsammans i en kommun som är attraktiv, hållbar och nytänkande. Till ett lättbott och vänligt Vetlanda söker sig företag och människor som utvecklas, trivs och stannar. Vi är ett Vetlanda där alla får vara med och där nya idéer utvecklas tillsammans med invånare, näringsliv och föreningar.