Skolenheten vid Navet avvecklas 

Mottagningen av nyanlända barn och elever har minskat och barn- och utbildning bedömer att det inte längre behövs en särskild mottagningsenhet för dessa. Därför föreslås fullmäktige att besluta om en omorganisering av Navet. 

Barn vid skolbänk

Navet fungerar väl och har ett organiserat arbetssätt, men mottagningen av nyanlända barn har minskat. Detta gör nu att fullmäktige föreslås besluta om en omorganisering av Navet.

Sedan maj 2016 har skolenheten på Navet tagit emot och introducerat 280 elever och 200 förskolebarn.

– Skolenheten Navet fungerar oerhört väl, med en samlad kompetens och ett väl organiserat arbetssätt, säger skolchef Henrik Wågesson.

Under 2019 har det skett en kraftig minskning av antalet nyanlända barn och elever, både nationellt och i kommunen. Totalt har 24 barn och 49 elever tagits emot i Vetlanda kommun i år.

Behovet av att ha en särskild mottagningsenhet har därför förändrats konstaterar barn- och utbildningsnämnden som nu föreslår en omorganisering där mottagningen av nyanlända elever och förskolebarn flyttas till centrala tjänster samtidigt som resurserna utökas för modersmålslärare och öppen förskola.

– Verksamheter, metoder och arbetssätt förändras när omgivningens förutsättningar och behov utvecklas. Eftersom antalet nyanlända barn och elever har minskat så får vi anpassa verksamheten därefter, säger Anna Karlsson, rektor vid Navet.

Vetlanda kommun har fortfarande ansvar för att nyanlända barn och elever ska få ett mottagande och en start som ger goda förutsättningar till fortsatt lärande. För att ta tillvara den erfarenhet och kompetens som byggts upp vid Navet har en styrgrupp som består av verksamhetschefer och rektor tagit fram en rutin för hur mottagande och introduktion kan se ut. Underlaget har sedan presenterats för en referensgrupp med representanter från öppen förskola, förskola och grundskola som fått komma med synpunkter och förslag på förändringar. Styrgruppen har också identifierat funktioner och roller som måste finnas kvar.

- Vi har valt att arbeta med både en styrgrupp och en referensgrupp för att säkra att den spetskompetens som finns på Navet tas tillvara. Vi har också velat säkra att medarbetare vid olika enheter känner att de har varit representerade och fått påverka det fortsatta arbetet. Syftet är ju att barn- och elever får ett mottagande och en start som ger goda förutsättningar till ett fortsatt lärande, beskriver Ann Ljungström, verksamhetschef inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till fullmäktige går ut på att skolenheten vid Navet avvecklas från och med augusti nästa år. Istället skapas tjänsten samordningsansvarig, en centralt placerad tjänst med uppgift att ta emot nyanlända familjer samt informera och samordna de insatser som behövs kring barn och elever. Man vill också anställa en kartläggningspedagog, även denna centralt placerad, som ska kartlägga nyanländas kunskaper utifrån Skolverkets bedömningsmaterial. Utöver detta tillförs uppdraget introduktionsguide bland modersmålslärarna för att ge nya elever språklig förståelse och trygghet under sin första tid i skolan. Det handlar om ett uppdrag som läggs i en pott och fördelas efter olika elevers behov. Samtidigt förstärks öppna förskolan eftersom denna erbjuder nyanlända familjer stöd i väntan på förskoleplats samtidigt som man ansvarar för utbildningen Föräldralyftet.

I och med avvecklingen av skolenheten på Navet försvinner kostnaden för lokaler. Personalkostnaderna minskar också från 3,8 till 1,5 miljoner kronor per år. Tjänsterna kommer även i fortsättningen att bekostas av schablonintäkter för flyktingverksamhet.