Nämnd väljer effektivisering framför avveckling

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att se över daglig verksamhet inom funktionshinder­omsorgen. Då en avveckling av verksamhet skulle vara negativ för brukarna och troligen innebära ökade kostnader inom andra enheter väljer nämnden att göra andra effektiviseringar inom funktionshinderomsorgen som ska spara 1,9 miljoner kronor.

Flagga utanför stadshuset

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att behålla samtliga enheter inom daglig verksamhet och istället göra andra förändringar inom funktionshinderomsorgen som tillsammans ska spara 1,9 miljoner kronor.

Eftersom Vetlanda i jämförelse med andra kommuner har större kostnader för daglig verksamhet har detta varit ett område som vård- och omsorgs­nämnden tittat på i arbetet med att minska kostnaderna och få en budget i balans. Förvaltningen fick i våras i uppdrag att se över möjligheten att avveckla en av de minsta enheterna, vilket skulle ge en besparing på cirka två miljoner kronor. Efter att ha utrett ärendet menar förvaltningen att en avveckling inte är lämplig av hänsyn till brukarna.

– De brukare som har daglig verksamhet på mindre enheter har ofta komplexa behov. De behöver trygghet och rutiner och klarar inte av för mycket förändringar. Att flytta till nya enheter skulle skapa stor oro bland brukarna samtidigt som det inte skulle ge den effekt som vi vill uppnå, säger nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Istället har chefer och medarbetare arbetat fram ett alternativt förslag som innebär en besparing i samma storleksklass och som nämnden nu ställt sig bakom.

Det innebär en neddragning av ej lagstadgad fritids­verksamhet och aktivering motsvarande 650 000 kronor samt 1,8 årsarbetare färre inom verksamheterna på Snäckan, Magasinet och Bergvallen vilket sparar cirka 850 000 kronor. En tredje besparing görs genom att städningen flyttas över från tekniska kontoret till befintlig bemanning vilket motsvarar cirka 375 000 kronor.