Ökad sam­planering minskar kostnader inom hem­tjänsten

Den beviljade tiden inom hem­tjänsten ökar, vilket innebär att det också är fler timmar som ska utföras. Och det ser ut som att trenden kommer att hålla i sig. Därför ser vård- och omsorgs­nämnden nu över hur pengarna ska fördelas. Samtidigt försöker man hitta sätt att minska kostnaderna genom bland annat sam­planering. 

En äldre kvinnas händer, hon har trygghetslarm runt armen

En granskning av hela hemtjänsten har gjorts och förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar som ska göra verksamheten mer kostnadseffektiv. Det handlar bland annat om ökad samplanering, fakturakontroller och ändrad delegationsordning.

Behovet av hemtjänst har ökat i takt med att allt fler äldre bor hemma. Men budgeten har inte hängt med och de 16 000 timmar som budgeterats varje månad har istället landat på 18 000 timmar, vilket motsvarar en kostnads­ökning på ungefär 10 miljoner. På uppdrag av kommunens revisorer har nu en granskning gjorts av hela hemtjänsten. Vård- och omsorgs­nämnden har utifrån förslagen i rapporten gett förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att få ner kostnaderna.

Anledningen till att vi har ett underskott är främst att antalet beviljade timmar ökar i förhållande till budget. Men vi ser också att hem­tjänsten i Vetlanda kostar mer än i jämförbara kommuner eftersom brukartiden är något mindre, säger nämnd­ordförande Anders Bengtsson (M).

Planering och schemaläggning

Genom att jobba mer med planering och schema­läggning hoppas man kunna vända den trenden. En åtgärd är att flytta de centrala hemtjänst­grupperna till samma lokal vilket man räknar med ska ge effekter när det gäller sam­planering. Samman­slagningen gäller från hösten 2020. Redan nu slås också två hemtjänst­grupper på landsbygden ihop.

Med samplanering kan exempelvis en hemtjänst­grupp som har mer att göra få hjälp av en annan hemtjänst­grupp som har mindre att göra istället för att kalla in vikarier. Större grupper är också mindre sårbara och lättare att schema­lägga på ett bra sätt, säger vård- och omsorgs­chef Marianne Karlsson.

För brukaren som får hemtjänst innebär det att man ibland kan få träffa hemtjänst­personal från en annan grupp istället för vikarier. Ökad sam­planering kan också innebära att man får sina insatser utförda på lite andra tider än tidigare.

För personalens del ökar sam­planeringen behovet av att jobba mer flexibelt, till exempel inom ett större geografiskt område.

Vi vill att hemtjänst­personalen ska kunna vara med och påverka den dagliga planeringen, vi behöver ta tillvara den detalj­kunskap som finns i varje hemtjänst­område. Där jobbar vi nu för att få till en tätare kontakt för att planeringen ska bli så optimal som möjligt, säger Marianne Karlsson.

Ökad fakturakontroll

Sedan tidigare har nämnden beslutat om nya riktlinjer för bistånds­bedömning, det gäller bland annat en begränsning i hur mycket hemtjänst som kan erbjudas i hemmet, idag handlar det om max 120 timmar per månad. Den som har ett omsorgs­behov som överstiger detta ska istället erbjudas en plats i särskilt boende. Nämnden har också beslutat att förändra delegations­ordningen vilket innebär att beslut om särskilt boende tas av områdes­chef för myndighets­kontoret istället för bistånds­handläggare.

Att det kan finnas en alltför långtgående delegation inom vårt ansvars­område är en av de punkter i granskningen som vi tar till oss och jobbar med, säger Anders Bengtsson.

Vissa av de biståndsbeslut som fattas idag gäller tillsvidare vilket har medfört att uppföljningen i en del ärenden inte varit tillräcklig. Framöver kommer därför alla bistånds­beslut att vara tidsbestämda.

Granskningen tar också upp att det är en bristfällig kontroll av fakturorna från externa hemtjänst­utförare. Därför har förvaltningen nu tagit fram tydligare rutiner för kontroll av fakturor och det jobbas också på att ta fram en app där externa utförare ska registrera den tid de utför hos brukarna.